k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Inspirace #1

12. 5. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

A co třeba ta­ko­váhle po­vídka:

Af­rická firma způ­sobí re­vo­luci v hyd­ro­po­nic­kém ze­mě­děl­ství a začne pro­dá­vat hyd­ro­po­nické sady. Každá lo­ka­lita, která kou­pila jejich hydro-sady se stala po­tra­vi­nově zcela soběstačná.

Monsantu a dalším bi­o­tech­no­lo­gic­kým gi­gan­tům se to nelíbí. Byli by rádi, kdyby celá Afrika byla zá­vislá na jejich GM zrní, které má v prvním roce veliké výnosy, ale ob­sa­huje ge­ne­tické DRM: je na­pro­gra­mo­váno tak, aby se samo zne­hod­no­tilo a zne­mož­nilo další pěs­to­vání. Monsanto se nejdřív snaží roz­dr­tit kon­ku­renci ar­má­dou práv­níků, ale firma, která to celé začala na­star­tuje sku­tečné P2P hnutí a na­jed­nou ne­e­xis­tuje jeden sub­jekt, který je možnu salvou žalob smazat z eko­no­mické mapy světa.

Mon­stanto si najme vir­tu­ální PMC, která ne­za­měst­nává je­di­ného žol­dáka, ale zato dis­po­nuje ve­li­kou ar­má­dou au­to­nomních bez­pi­lot­ních le­tounů a (s tichým sou­hla­sem vlády USA) vede skry­tou proxy válku proti ne­zá­vis­lým ze­mě­děl­cům.


Když to někdo bude chtít napsat, hurá do toho. Když by někdo chtěl být můj spo­lu­au­tor, hla­sitě křičte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz