k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

I'm not fucking artist

12. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak jsem řekl: nejsem žádnej zkur­ve­nej umělec, to si pa­ma­tujte. Teda možná trochu jo, ale od té doby, co jsem se zú­čast­nil SASPI srazu, kde mi došlo, že mezi ně ne­pa­t­řím, se radši po­va­žuju za tech­nika. Mám pro to jed­no­du­ché vy­svět­lení: víte, co zna­mená pís­meno T ve zkratce ČVUT?

A právě tech­nici ne­od­po­čí­tá­vají čas pomocí ka­len­dáře, ho­di­nek, roků a na­ro­ze­nin, ale jed­no­duše se po­dí­vají jaký mají uptime. A právě když jsem ne­dávno zkon­t­ro­lo­val svůj uptime, došlo mi, že čas běží a nikdo ho ne­do­káže za­sta­vit…


Trochu jsem změnil design úvodní stránky. Lehce, jenom tak, aby se něco dělo.

Vždycky se mi líbily takové ty ne­u­r­čité koláže strojů, budov, to­vá­ren, barev a světel, kde není jasné, co tam vlastně je, ale přesto to působí ně­ja­kým dojmem ne­u­vě­ři­telně pro­po­je­ného celku. Přesně tyhle mixáže byly tváří k47čky už od dřev­ních dob. Ale s po­sled­ním re­de­signem počet čer­veno-oran­žovo-čer­ných strojů zmen­šil a jejich místo za­plácla šedá hmota – nudná šedivá mo­no­tónní plocha. A to je sa­mo­zřejmě špatně. Proto jsem vy­sou­stru­žil ně­ja­kou tu gra­fiku – ne­u­r­či­tou, roz­pa­da­jící se, téměř bez barev a vlepil jí na index. Ještě by to chtělo nějaké gra­fické logo, ale to musí pro­ten­to­krát počkat.

Jenom tak na okraj: skoro všechna ta ne­u­r­čitá gra­fika po­chází z jed­noho je­di­ného ob­rázku.

V rámci změn jsem stáhl úvod­ník z indexu, ale hned potom dostal echo, že úvod­níky na hlavní stránce jsou celkem fajn a proto zase pu­to­valy zpátky. Při tomhle ve­le­toči jsem ucítil po­třebu něco ne­od­klad­ného sdělit mým ná­ro­dům, ale ne­na­padá mě co.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz