k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Iddqd

6. 12. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Od chvíle, co do­stanu nápad do oka­mžiku re­a­li­zace to musí trvat ma­xi­málně půl hodiny, pro­tože jinak mě to ob­vykle pře­stane bavit. Což je možná důvod proč se další po­kra­čo­vání Aryt­mie tak ne­sku­tečně vleče.

Ale kaž­do­pádně ne-víc-jak-30-minut trvala ži­votní cesta nového trička v tričko shopu. Černté tričko, které má vpředu fi­a­lovo-růžový nápis iddqd. Řeknu vám, že není vý­raz­nější ba­revná kom­bi­nace, takže nějaké po­hledy při­táh­nete, ale nej­spíš ne­bu­dou vědět, co to zna­mená. A navíc iddqd stojí jenom 299 lováků, což je skoro za­darmo.


Pak (aby se ne­řeklo) tak jsem do stavu online hodil strip číslo 669.247 s ná­de­chem post rocku (mi­mo­cho­dem vesmírná lod Sigur rós se taky vy­sky­tuje v mi­k­ro­po­vídce na 850 slov, kterou jsem napsal pro Saspi rych­lovku, je za­sa­zena do uni­verza Aryt­mie (časově zapadá do dílů, které jsem ještě ne­na­psal) a příště jí sem taky možná hodím ).


Když jsem u té li­te­ra­tury, tak bych ještě řekl, že jsem upra­vil po­vídku Stal­ker číslo 47. Aby bylo mezi námi jasno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz