k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

I'm free!

10. 9. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ko­nečně jsem volný!! Hu­hůůůůů!! Dneska kolem 4:45 ráno (hrůza!) jsem do­dě­lal a ode­slal se­mest­rální práci z před­mětu Y36PJV. Teď ještě vyhrát duel s pro­fe­so­rem, hodit na kostce aspoň pětku a hurá další se­mestr. Ale nebyla to lehká cesta, která na­ko­nec vedla k ja­vo­vému pro­gramu GAME – just a game. Trvala ně­ko­lik měsíců vy­pl­ně­ných utr­pe­ním a od­klady. Na celé dva měsíce jsem do­ká­zal vy­těs­nit všechny myš­lenky na tuto po­vin­nost a všechno jsem do­há­něl až za pět minut dva­náct. Ale to je nor­mální stav a nikoho ne­pře­kvapí.

Ale s tím je teď konec a já jsem zase volný a svoje úsilí budu smě­řo­vat právě sem.

Znáte Ge­o­me­try wars? Možná že ne, možná že jo. Kaž­do­pádně jde o ta­ko­vou malou, docela ne­ná­pad­nou hru, která je však velice ná­vy­ková a málem způ­so­bila, že jsem ne­do­dě­lal druhý se­mestr. Člověk to jednou zapne a je ztra­cený ve smršti barev a zvuků. Po pěti mi­nu­tách se do­sta­vuje těžká zá­vis­lost, která končí až smrtí.

Tak přesně o Ge­o­me­try wars jsem napsal pár slov (mohli bychom tomu říkat re­cenze), které jsem do­pl­nil o ně­ko­lik vtip­ných ha­lu­ci­nač­ních ob­rázků přímo ze hry. Čtěte a šiřte nákazu GW dál!

Na­ko­nec ma­lič­kost číslo 669.117 aneb další zá­pi­sek utr­pení z mu­či­vého Fu­tu­rama ma­ra­tonu včetně dost po­div­ného slangu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz