k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hate only

19. 8. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pouze hejty, jedině tak lze popsat náladu po ná­vratu z tý­denní de­tence v horách.

Ne­ná­vistní mi­zan­tro­pové to mají těžké, pokud jde o nucené sou­žití s ko­lek­ti­vem a ve chvíli, kdy touží do 70% hlav ve svém okolí za­ra­zit krum­páč, tak ani to blo­go­vání ne­po­máhá (roz­luš­tění ta­jenky: nějaká nová ne­ná­vist v aB, ale pozor, nečíst před dva­a­dva­cá­tou ho­di­nou).

Takže asi takhle: po­slední týden jsem strá­vil v exilu. Pryč od žil in­ter­netu i tepu doby, což mě po­cho­pi­telně pa­ra­ly­zo­valo a pře­ťalo kabely myš­le­nek. Ale i přesto jsem během horské rychlo-chůze ve sku­pině R6 dumal a něco málo pro­mys­lel. Vzpo­mí­náte na po­vídku N13? Tak tam někde na tra­jek­to­rii mezi Pra­dě­dem, Vozkou, Kepr­ní­kem a tou horou, jejíž jméno začíná na Š. a nesmí se vy­slo­vo­vat, vznikly frag­menty po­kra­čo­vání, které zatím nese ozna­čení P14. A potom taky nic jiného než další řádky sedmé aryt­mie. Ale s tou je to krapet kom­pli­ko­va­nější, pro­tože nejsem scho­pen v hlavě udržet cel­kový obraz sed­mičky, jejíž děj by měl trvat plusmí­nus dvecet let.

Tohle jsou pří­sliby do bu­doucna, ale teď se vrátím ob­lou­kem zpátky.

Není to nijak pod­statné, ale i tak to řeknu. V RSS čtečce mi během doby uvěz­nění uvízlo 208 zpráv (všichni sle­do­vaní blo­geři se během mé zá­počtové arestace asi zbláz­nili a na­sa­dili troj­ná­sobné tempo & chtěli oči­vidně trh­nout olym­pij­ský gra­fo­man­ský rekord) a de­vi­an­tArt hlásí 73 nových de­vi­ací. Což je suma.su­má­rum slušná lavina in­for­mací a ještě se tím vším pro­kou­sá­vám, abych se do­zvě­děl, co se vlastně stalo.

Jeden z prv­ních článků říká, že Web 2.0 je dnes již na ústupu a velké firmy se za­bý­vají tech­no­lo­gi­emi, které se spo­jují více s dosud ne přesně de­fi­no­va­ným Web 3.0. Nějak nevím, co k tomu říct, ale asi to, že určitě vypadá líp, když o sobě nějaká in­ter­ne­tová blbost bude říkat, že je to web-tři-nula nebo rovnou čtyři-něco. Mar­ke­ting s čís­lama nikdy moc ne­šet­řil.

Do za­jí­ma­vého světla to staví roz­ho­vor s Da­vi­dem Grudlem, který jsem si krátce před tím pře­četl a který to pěkně roz­lousk­nul:

VS: A na­ko­nec jedna fu­tu­ro­lo­gická. Jak myslíš, že bude vy­pa­dat web 3.0?

DG: S věš­tě­ním bych počkal, až spustí ostrou verzi dvojky ;)

A tady bych skon­čil, pro­tože to bychom měli tý srandy tahle večer trochu moc, že? Přece se tady nebudu vy­ke­cá­vat o své ex­pa­tri­aci. Chce to obsah!

A ob­sa­hem je myš­leno něco ob­sáh­lého. Třeba stripy (na víc nemám mozko­vou ka­pa­citu a čas pro­tože další díly House už čekají). A abych mohl množ­ného čísla po­u­ží­vat s nejmen­ším vy­na­lo­že­ným úsilím, tak budou dva a budou o tom nejméně ob­lí­be­ném pro­gra­mo­va­cím jazyce (kdo ti­po­val PHP, do­stává blu­diš­ťáka).

Prvním kusem a zá­ře­zem na pažbě je 669.300kcd, který je o pro­gra­mo­vání u Ther­mo­pyl (nutno znát třís­tovku). Druhý kousek 669.phpkcd se nese v duchu čekání na PHP 5.3, kte­rážto by mělo vnést trochu ru­bis­tic­kého veselí a pohody do jinak po­chmur­ného světa PHP.

Příště se můžete těšit na nějaké nové funkce strá­nek.

No a to je všechno, dobrou noc.


PS #1: Mám návod jak za­ru­čeně zhub­nout víc jak tři kila během sedmi dnů. Stačí málo jíst: lehká sní­daně, po­lo­viční porce k večeři, oběd netřeba a u toho na­cho­dit přes 150 ki­lo­me­trů. Vý­sledky za­ru­čené! Já jsem šel ze 75 na 72. Kdo říká, že to jde bez námahy, ten lže.

PS #2: Jako blázen jsem se smál u nového AG lite. Když ne­po­cho­píte, tudlenc je náznak ná­po­vědy.

PS #3: A ne­za­po­meňte udělat Da­víd­kovi radost!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz