k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

H4XX0r2!

5. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stalo se. Přebil jsem svoje pro­dukčí Ubuntu verze Hardy Herpn na ak­tu­ální be­ta­verzi Ubuntu -něco- Ibex. Udělal jsem to i přesto, že se mi stejná pro­ce­důra minule těžce ne­vy­pla­tilo (roz­bilo se co se dalo a pak jsem s každým up­da­tem sle­do­val, co se po­da­řilo spra­vit). Ar­gu­menty byly stejné jako před půl rokem: beta už bude fajn a vypadá to, že zatím všechno fun­guje, jak by mělo. Pravda, in­sta­lace neměla úplně hladký průběh, ale nic, co by se nedalo vy­ře­šit.

Nicméně teď se něco změ­nilo. Minule jsem update pro­vá­děl podle ně­ja­kého návodu v nějaké gra­fické uti­litě, ale teď se mi to ne­chtělo hledat, tak jsem ručně pře­psal seznam zdrojů v sou­boru sour­ces.list na novou verzi, pak v kon­zoli nějaké to sudo apt-get dist-up­grade a bylo to. Navíc mi to přišlo jako na­prosto nor­mální postup, což může zna­me­nat je­di­nou věc: stává se ze mě Li­nu­xový blázen.

Ale tohle není nic o čem bych se dneska chtěl zmínit. Napsal jsem totiž novou po­vídku, která uká­zala jednu z mých vel­kých slabin: názvy. Vy­mys­let dobrý nadpis je někdy velice těžké, ale někdy do­konce je témeř ne­ře­ši­telný pro­blém vůbec název vy­mys­let. Jak by se to mohlo jme­no­vat? ptal jsem se sám sebe. Co třeba Y3F? Líbí? Nelíbí? To je konec konců jedno, pro­tože ta noví věc se jme­nuje právě Y3F a není to jenom ná­hodný shluk písmen, něco to i zna­mená.

Po­vídka Y3F je jenom ta­ko­vou mi­ni­a­tu­rou, mo­ment­kou, ak­tu­ál­ním ná­pa­dem, po­víd­kou kde téměř ab­sen­tuje děj, ale přesto je to spo­jení DeníkůEpizod. Takže tak.

Další velice sou­časná věc je strip, který po­ru­šil tra­dici asi mě­síč­ního bu­f­feru, je vy­ro­ben ne­dávno, ale přesto je už za­sta­ralý: 669ep1.004 o studiu na FELu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz