k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Grafománie

1. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V RSS čtečce mám po­cho­pi­telně taky kanál k47čky. Tomu se nikdo nemůže divit. Ale za­jí­mavé je, že jak na to tak koukám, tak po­slední dobou jsou zdejší no­vinky dlouhé jako sa­mo­statný pl­no­hod­notný článek někde jinde a přitom je to jenom no­vinka, která ohla­šuje a re­ka­pi­tu­luje, co se děje tady na strán­kách nebo kde­koli jinde, co vyšlo, ne­vy­šlo nebo se změ­nilo, ale přitom v ní nic není.

Nej­spíš jde o pří­znak gra­fo­ma­nie.

Ale dneska bych to na­to­čil z trochu jiného sudu. Tak předně: během be­ze­sných nocí (skoro 40 hodin na nohách, je to nor­mální?) jsem roz­dě­lil výpis nových článků (ten o pár pixelů výš) na dva sloupce v jednom je nová Tvorba ve druhém Obsah. Tak aby to od­po­ví­dalo nově na­sta­ve­nému trendu. A dál: v Nette jsem opět po­cho­pil jak jed­no­duše fun­guje AJAX (opět proto, že jsem na to už jednou úplně ná­ho­dou přišel a pak jsem zase za­po­mněl) a udělal jsem ta­ko­vou sran­dičku na hlavní stránce, kde se dá u ak­tu­ál­ního článku pomocí šipek pře­pí­nat náhled na další/před­chozí článek. Prak­tický přínos je nulový, wtz, ale ta im­ple­men­tace v Nette je fakt pa­rádní. Ne­mu­sel jsem napsat ani jeden řádek Ja­vaScrip­to­vého kódu, jenom import jed­noho js sou­boru, upra­vit ša­b­lonu, pář řádek kódu do pre­sen­teru a bylo to.

U Nette bych se ještě rád za­sta­vil. Hmm, teď mě tak napadá, že někdo nemusí vědět, co to Nette vlastně je (styďte se vy ne­hodní). Jde o mocný a zá­ro­veň ele­gantní fra­mework pro vývoj webo­vých apli­kací z klá­ves­nice Davida Grudla. Já v něm už nějaký ten pátek trochu dělám. Za­jí­ma­vostí Nette bylo, že hlavně zpo­čátku k němu nebyla žádná do­ku­men­tace a tak dych­tivý vý­vo­jář musel být trochu věštec, aby po­chy­til, jak se v tom dělá. Nicméně od té doby se si­tu­ace zlep­šila, ale pořád to není jako s jinými fra­meworky, pro které na­jdete stovky pří­kladů. Je to škoda, pro­tože Nette má svoje kouzlo. Svojí trošku do mlýna jsem se roz­hodl při­ho­dit i já. Napsal jsem Ca­che­Con­t­rol – jed­no­du­chou Nette kom­po­nentu, která se umí ke­šo­vat a mohla by se někomu hodit jako ukázka. Tolik tedy Ca­che­Con­t­rol (za­jí­mavé je, že při­bližně stej­nou dobu, jakou jsem psal tuhle no­vinku mi za­bralo na­psání toho za­tra­ce­ného con­t­rolu, což zna­mená, že jedna z těch dvou věcí je ztráta času).

A co třeba Strip číslo 669.235 o škod­li­vosti Linuxu? Dneska bez řečí, už nemám sílu ani nápady jak by to šlo okecat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz