k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Grafická povídka Plačky nad Kalderonem

27. 8. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Plačky nad Kal­de­ro­nem není žádná no­vinka. Všechny tři díly, které vznikly jako školní práce před­mětu gra­fická tvorba jsem pu­b­li­ko­val už v lednu a se­tkaly se s úspě­chem v mezích sluš­nosti. Teď jsem se jenom – v rámci úklidu ar­chivů – roz­hodl vydat tex­to­vou verzi tohoto kra­tič­kého pří­běhu, který svojí temnou a ne­po­cho­pi­tel­nou at­mo­sfé­rou ná­sle­duje kon­cept Města, který jsem poprvé načrtl v po­vídce Sen a v bu­doucnu se k němu určitě ještě vrátím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz