k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Funkcionálně.cz

7. 12. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Každý autor a pro­gra­má­tor se musí naučit škrtat. Umění zkra­co­vat, ze­struč­ňo­vat a od­dě­lo­vat je mnohem ob­tíž­nější než schop­nost všechno hro­ma­dit na jednom místě a doufat, že si to čas nějak pře­bere.

Stejně tak to do­padlo i s k47čkou, která (více méně) začala jako osobní web a skla­diště po­ví­dek, které nikdo nechce číst. Když jsem pak za ml­ha­vých rán roku 2008 začal psát o pro­gra­mo­vání, šel jsem cestou nejmen­šího odporu a při­po­jil ke k47čce další sekci, která jenom pra­málo sou­vi­sela s těmi ostat­ními.

S roz­ště­pe­nou osob­ností k47čka žila roky a celkem sná­šela, že jsem tady na jedné straně pu­b­li­ko­val svoje li­te­rární vý­střelky a člán­ko­vou vše­ho­chuť o životě, vesmíru, kul­tuře, tech­no­lo­gii, spo­leč­nosti, vědětak vůbec a na straně druhé texty o pro­gra­mo­vání a sou­vi­se­jí­cích té­ma­tech.

Si­tu­ace, ale nebyla vůbec ide­ální. Šlo o dva světy, které toho s sebou mají jenom pra­málo spo­leč­ného, stejně jako jejich čte­náři. Jedny ne­za­jímá to druhé a naopak. Ale hlavně mě to pod­vě­domě blo­ko­valo v dělání mnohem spon­tán­nější věcí, které tak úplně ne­za­pa­daly do smí­šené skoro-vážné po­la­rity strá­nek.

Už jsem to nemohl dál od­klá­dat a schi­zma jsem vy­ře­šil šav­lo­vou me­to­dou: roz­sekl jsem k47čku na dva té­ma­tické kusy. Ob­vyklá mixáž zů­stane tady a pro­gra­mo­vání a vývoj se pře­sune na nově za­lo­žený blog Funk­ci­o­nálně.cz.

Nový in­ter­ne­tový domov jsem po­jme­no­val Funk­ci­o­nálně.cz ze dvou důvodů: jednak je to loď, na které se vydám na kří­žové tažení za ne­hy­noucí slávu funk­ci­o­nální pro­gra­mo­vání a druhak (a se sto­po­vým množ­ství studu musím při­znat, že je to hlavní důvod) jde o pa­rafrázi na ob­jek­tově.cz, které kdysi za­lo­žil @inza a dnes je to mrtvé cosi.

Blog se pů­vodně měl jme­no­vat Null poin­ter in­cep­tion, ale věci na­braly jiný spád a jméno je stále volné. Takže si můžete po­slou­žit…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz