k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Feministky - uzlíček stupidity

17. 5. 2010 (aktualizováno 17. 5.) (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přesně tak jak říkám. Akorát na mysli nemám fe­mi­nis­tické hnutí jako celek, ale webové stránky fe­mi­nistky.com a ty jsou vážně k po­pukání. Tam ani zda­leka nejde o ně­ja­kou ide­o­lo­gii, je to jenom te­rá­rium údaj­ných fe­mi­nis­tek, které by se nikdy neměly dostat k in­ter­netu. Za­pa­ma­tujte si čtyři zá­kladní pra­vi­dla: za všechno zlo můžou muži, za všechno zlo můžou muži, jsou to vrazi, ná­sil­níci a feťácionanie způ­so­buje vy­sy­chání míchy a při­pravte se na ne­u­vě­ři­telně lu­xusní po­čtení. Říkám to na­prosto stříz­livý: takhle jsem se už dlouho ne­na­smál. Skoro až po­chy­buji, že jde o vážně mí­ně­nou věc. Něco takhle pi­to­mého, tolik na­prosto ab­sen­tu­jící logiky, za­sle­pe­nosti a pau­šální ne­ná­visti vůči mužům. Pře­čtěte si ja­ký­koli článek a bez vět­ších obtíží v něm na­jdete spousty ar­gu­mentů úplně mimo mísu, chyb­ných de­dukcí, bez­dů­vod­ného pli­vání špíny na muže, li­chých závěrů, tupé ome­ze­nosti a hlavně enormní množ­ství srandy.

Úryvky, které vy­vo­laly mnoho ololů (prošly ko­rekcí, pro­tože tamní články nej­spíš ne­vi­děly žádnou kon­t­rolu pra­vo­pisu)

Při mastur­baci se uvol­ňuje teplo, které se šíří do pro­storu a otep­luje tak vzduch. Tím se zvy­šuje tep­lota na pla­netě → glo­bální otep­lo­vání."

Ze sta­tis­tik Čes­kého sta­tis­tic­kého úřadu vy­plývá, že právě muži jsou nej­čas­těji ne­mocní a přímo tak ne­ga­tivně ovliv­ňují eko­no­mic­kou sta­bi­litu země."

Už ve škole jsme se učili že je rov­no­práv­nost a proto že by měli muži ze sluš­nosti nechat nás ženy po­sa­dit

Bába v lese chytla ona­nu­jí­cího kluka:

Ze zu­ři­vosti jsem do klá­ves­nice vy­mač­kala 112, za­vo­lala tam a řekla jsem jim, že chci po­li­cii, že jsem v lese a že je tu jeden úchyl, co zne­čiš­ťuje les, se­be­przní se a ob­na­žuje se na ve­řej­nosti, zabíjí mi­minka a ať si ho jdou za­tknout. Ta paní služka, co byla za tím te­le­fo­nem, mi řekla ať si z ní ne­dě­lám legraci a že se kdo­ko­liv může se­be­prznit nebo se ob­na­žo­vat v lese pokud to není před dětmi. A co ty děti, co měl v tom semenu?


Mla­díci co ona­nují, si ničí páteř, mozek, ymu­nitní systém, ruce a dý­chají ne­zdravý pyl.

A mnoho dal­ších…

Update:

Další hláška:

Na jednom in­ter­netu sem četla, že lidi budou za dvacet let ne­smr­telní. Píšou tam, že budeme mít v tělech malý roboty co na­hra­děj třeba srdce a člověk tak nemusí umřít, na to že by mu odešlo srdce. Dostal by tam malý ro­bo­tický a mohl by žít nadosmrti bez obav, že by umřel.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz