k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

FEL-hejt

7. 1. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minule jsem na­zna­čo­val spoustu věcí. Jedna z těch ml­ha­vých ná­znaků mluvil o něčem, co by mělo suplo­vat stripy, které teď ne­vy­chá­zejí.

Asi by bylo nej­lepší, abych začal od za­čátku.

Už dlouho mám v hlavě příběh o Peovi a Ada­movi K., příběh Deníků, který jsem nikdy ne­na­psal i když mě to tak za­tra­ceně láká (vznikly jenom frag­menty: N13, Svě­dec­tví o cho­robě, Do le­dovce vy­te­sán). Ale příběh jsem ne­u­lo­žil k ledu. Žil jsem jím dál. Tak vznik­nul chro­no­lo­gicky na­va­zu­jící příběh post-Deníků, které za­čí­nají ta­ko­vým hořko-slad­kým happy-star­tem (obdoba happy-endu). Z téhle pří­bě­hové linie vznikly po­vídky: Y3F, Dvě věže, Stal­ker číslo 47 a pak ještě Někdo se dívá, která je už asi půl roku těsně před do­kon­če­ním. Ale v téhle pří­bě­hové po­lo­ose k sobě dvo­jice hrdinů za bi­zar­ních okol­ností při­brala dívku/stu­dentku Ruby.

Proč to říkám? Proto, že všichni tři jsou ima­gi­nár­ními stu­denty FELu.

A odsud se klene obří oslí můstek až k sub­sti­tu­entu stripů – pro­jektu fel.log, což je gra­fický slovní šum, který se týká už zmí­něné fa­kulty a už zmí­ně­ných třech zcela (opravdu?) ima­gi­nár­ních stu­dentů.

Re­start a znova.

Spus­til jsem nový pro­jekt fel.log podti­tu­lo­vaný také zá­pisky z FELu. Jde o takový fre­e­for­mový a mi­zerně kres­lený (!) strip, který má jedno jediné ob­rov­ské okénko.

Ve fel.logu mě ne­na­padlo nic lep­šího, než hej­to­vat přímo mojí Alma Mater, což na první pohled může vy­pa­dat jako vy­lo­ženě hloupý nápad, a na druhý se to po­tvrdí. Ale jsem příliš na­sraný a píliš una­vený a tak je mi to jedno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz