k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Dvě minuty nenávisti

30. 10. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Co se stalo v po­slední době? Hmm… Tak na­pří­klad jsem se naučil po­ly­kat… prášky… po­cho­pi­telně. Na co jste sakra mohli jenom myslet? Ne­za­čal jsem úplně nej­lépe. Takže znovu.

Co se stalo v po­slední době? V ce­rebris cortex se mi na­hro­ma­dilo ně­ko­lik věcí. Všechno te­le­gra­ficky. Pointa se nekoná, ale na konci bude možná dort.

**

Během dneš­ních dvou minut ne­ná­visti bych chtěl hej­to­vat na de­vi­an­tArt. Je to tak: nej­větší ko­mu­nita tvo­ři­vých lidí a nej­větší in­ter­ne­tová ga­le­rie je plná sraček. Bo­hu­žel. Sraček a pózy. Někdy mě pře­padne nutkání na dA najít kousky umění z kte­rých bych cítil syrové emoce, oprav­do­vost, ne­po­psa­telné TO. Ale když se pustím do hle­dání, ve vý­sled­cích na mě padá hlavně vy­uměl­ko­vaná módní sty­li­zo­vaná ste­rilní póza. Jiným slovem sračky.

Občas se poštěstí a na páté stránce vý­sledků najdu ko­nečně něco zá­sad­ního a pak na tu fotku deset minut zírám a snažím se přijít na důvod proč (in­terní po­známka: nikdy nehrát soutěž v zírání s fotkou, výhra je velice ne­prav­dě­po­dobná).

**

Po­ma­ličku při­pra­vuji nějaké změny na K47čce. Nejsou nijak zá­sadní, ale usku­teč­ňují moji Za­tra­ceně Velkou Vizi. In­terně to obnáší na­sa­zo­vání třetí verze toho, čemu vzne­šeně říkám AtroxFra­mework – tedy ná­stroje, který je těsně spjat s Nette a dibi. Zpo­čátku mělo jít o ně­ja­kou formu ob­jek­tově re­lač­ního map­peru (které jsem říkal Atro­x­Per­si­s­tent), ale tento pří­stup se ukázal jako špatný, pro­tože SQL jde pl­no­hod­notně na­hra­dit jenom těžko. První dvě verze do­padly tak, že jsem napsal tisíce řádků kódu, které uká­zaly, že tudy cesta nevede a všechno jsem za­ho­dil. Úplně stejný scénář se opa­ko­val dva­krát. Sou­časná třetí verze se stará jenom o zá­kladní da­ta­bá­zové ope­race, ale zato za­hr­nula mnoho jiných věcí, na­pří­klad vy­lep­šuje for­mu­láře, pro­vádí sca­f­fol­ding atd. Za­mě­řuje se na data-cen­t­ric­kou apli­kaci.

Ře­še­ním bylo za­čí­nat nízko, udělat všechno velice jed­no­du­ché, řešit sku­tečné pro­blémy, za­mě­řo­vat se na to, co je opravdu uži­tečné a co sku­tečně ulehčí život. Zkrátka se ne­sna­žit po­sta­vit uni­ver­zální ná­stroj, ale vy­vi­nout něco malého a uži­teč­ného a po­stupně roz­ši­řo­vat, zkou­šet a vy­mýš­let nové cesty. Ně­které budou slepé, jiné se zase můžou ukízat jako pře­kva­pivě uži­tečné. Už jsem o tom ně­ko­li­krát psal, re­spek­tive shr­no­val jsem před­chozí ne­ú­spě­chy.

Mi­mo­cho­dem Atrox je la­tin­ské slovo, které zna­mená hrozný, straš­livý, děsivý. To jenom, aby bylo mezi námi jasno.


Na plánu hned po Atrox3 je další věc. Jde o to, že po­známky k po­víd­kám a pří­bě­hům si ucho­vá­vám cha­o­ticky a ne­kon­zis­tentně v mnoha sou­bo­rech na disku. Bylo by ide­ální je nějak sjed­no­tit, dát jim formu a struk­turu. Když už jsem u toho, proč to rovnou nedat na net a od­ha­lit pro­ple­tené pod­houbí pří­běhů a mi­nu­lost a mo­ti­vace jed­not­li­vých hlav­ních postav. Někoho by to třeba mohlo za­jí­mat.

Když říkám někoho, myslím po­cho­pi­telně sám sebe.

**

Do Uni­code byly ko­nečně za­čle­něny Egypt­ské hi­e­ro­glyfy. Takže teď můžeme v jedné zna­kové sadě zob­ra­zit pře­klad z klin­gon­štiny do hi­e­ro­glyfů. Přesně po tom tisíce lidí na světě tou­žili.

**

We're trap­ped in the belly of this horri­ble ma­chine // And the ma­chine is ble­e­ding to death. Pro dnešní noc hraje: God­speed You! Black Em­pe­ror – The Dead Flag Blues. Ge­ni­a­lita někdy bývá za­tra­ceně dobře skrytá. Kom­pletní lyrics zde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz