k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Důležitý je pořád něco dělat

24. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zkoušku z DMA možná pro­jedu (vý­sledky pí­semné části se do­zvíme až za 2 dny, na STM je nás holt jako sraček), ale dů­le­žitý je pořád něco dělat…

Právě teď dělám na ORM/per­si­s­tent­ním fra­meworku (který in­terně po­u­žívá skvělé dibi) a musím říct, že mě to baví! Ne­pů­jde jenom o nějaký další Active re­cords hnus, bude to mnohem víc – něco jako Hi­ber­nate (a to už něco zna­mená). Právě teď jsem zpro­voznil ob­jek­tové ma­po­vání relací 1:N ze strany té jed­ničky. Často tvorba pro­bíhá stylem: napiš kód -> zjisti, že PHP tohle neumí -> přepiš kód -> zjisti, že takhle to nepjde -> změň návrh -> ne­u­stále opakuj dokud ne­zví­tě­zíš (třída slo­ži­tosti nejméně O(n!)). Sa­mo­zřejmě, že je to sou­část té „velké věci“, jejíž sché­ma­tem jsem vás ne­dávno stra­šil.

No a co dál? S Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tum to vypadá pořád dost bledě. Dneska ve vlaku mě něco na­padlo a byla z toho další stránka textu, ale pořád to není hotovo. Mi­mo­cho­dem, skon­čil jsem v téhle pasáži:

*„V ten oka­mžik se zhrou­til můj svět. Tedy ty kousky, které z něj zbý­valy.“ Po­mys­lel si v oka­mžiku, kdy jel vlakem v horkém od­po­ledni toho léta, co byly po­sta­veny první or­bi­tální bom­bar­déry a za okny viděl jen pro­tihlu­kové ba­ri­éry a cáry bě­lost­ných mraků, které po modré obloze kres­lily obrazy jako po ma­líř­ském plátně. „Pod­říz­nul jsem si pod sebou větev.“

Tou dobou pomalu pře­stá­valy za­bí­rat Torpid i Le­thar­gin – nej­sil­nější drogy, které ofi­ci­ální IP pro­pa­gan­dis­tické Od­dě­lení psy­cho­t­ropní kon­t­roly občanů pře­de­pi­so­vala je­din­cům, kteří pro­je­vili nej­sil­nější re­zistenci proti Sys­tému. Tyto látky ho uvrh­nuly do stavu kli­dové str­nu­losti, ale pomalu se pro­bou­zel…*

Kdo z vás by měl nápad jak po­kra­čo­vat, nechť las­kavě napíše na mam-napad-jak-by-mela-po­kra­co­vat-po­vidka-ano­ma­lo­ca­ris-de­t­ri­men­tum [kyselá ryba] k47.cz. Každý nápad bude od­mě­něn :).

Takže dneska to ukon­číme ně­ja­kým tím stri­pem (BTW: Nigga psal a pak poz­ději toho večera mi sám říkal, že se mu várka tři­nácti kousků líbila, ale měla by přijít v pátek tři­nác­tého, aby to bylo sty­lo­vější). No a ať nežeru, tak třeba dva: 669.188 o fi­lo­so­fii na FELu a 669.189 o Linuxu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz