k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Druhý díl Terminality je online

3. 10. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další díl po­víd­kové série Ter­mi­na­lita, ten­to­krát s podti­tu­lem Peo je online. Děj pří­běhu tří de­pre­siv­ních stu­dentů na al­ko­ho­lické cestě za svo­bo­dou, smys­lem života, Ší­len­stvím nebo prostě čím­koli, co zrovna dávalo smysl se pomalu roz­jíždí a cestou stihne po­od­ha­lit něco málo o dvou hlav­ních hr­di­nech: Peovi, Ruby a o pro­středí Fa­kulty elek­tro­tech­nické. Čtěte po­zorně, pro­tože ma­lič­kosti mohou mít poz­ději zcela zá­sadní význam. Stále ne­chá­vám čte­náře trochu tápat. Je cítit na­pí­navé chvění, je tu tušit něco po­div­ného.

Ter­mi­na­lita #2 je roz­sa­hem po­dobná prv­nímu úlomku a i další díly (kte­rých může být klidně přes čty­ři­cet) chci stří­hat po­dobně na­krátko. Důvody jsou jed­no­du­ché: dlouhé texty od­ra­zují. Na druhou stranu se všechno bude po­sou­vat po malých kous­cích. Další díly také po­ne­sou jména jed­not­li­vých hlav­ních a ve­d­lej­ších postav. Tímto jsem se in­spi­ro­val ve slavné Hlavě XXII.

Pomalé tempo vy­dá­vání je nutné. Všechno je totiž po­ně­kud slo­ži­tější a ne­jisté. Celý text se mění, pomalu, ale vy­tr­vale vy­bru­šuji po­stavy; do již do­psa­ných pasáží vklá­dám de­taily, které všechno vzá­jemně pro­po­jují a pře­mýš­lím co a jak. To všechno proto, že jsem už začal psát úryvky textu, který jsem zkusmo na­de­psal post-Ter­mi­na­lita. Já vím, jsem ne­po­u­či­telný a moje schop­nost něco do­táh­nout do konce je silně li­mi­to­vaná, ale v hlavě mi zuří chaos a nemůžu pře­stat. Zatím jde jen o ne­sou­vislé úryvky, nápady a vize (zčásti oko­pí­ro­vané od­ji­nud, ale mezi námi tomu budeme říkat in­spi­race), jak by se všechno mohlo vy­ví­jet dál.

Další díl Ter­mi­na­lity uvol­ním záhy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz