k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dobojováno!

19. 10. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Boj skon­čil! Pravda trochu hůře. O co jde? Pře­kva­pivě o po­vídku! A tahle má docela dlou­hou his­to­rii. Abych začal po­ně­kud for­mál­něji řeknu, že se jme­nuje Neděle tři­nác­tého a někomu může při­pa­dat lehce kon­tro­verzní (ale někomu se právě pro tuhle vlast­nost může líbit a že tací jsou). Pů­vodně vzni­kala jako SASPI rych­lovka na téma taková oby­čejná neděle, ale tu jsem pro­švihl (zcela nor­mální stav věcí), ale ne­chtěl jsem ten nápad hodit do kanálu. Pak se (zase na SASPI) ob­je­vil workshop na téma Mou múzou hudba jest a tak bylo sin­gu­lární valnou hro­ma­dou v mé hlavě roz­hod­nuto, že se Neděle tři­nác­tého pře­taví do této podoby. A to je celý ab­surdně dlouhý a ne­zvykle za­mo­taný osud této veskrze krátké po­vídky.

Ale teď k tomu, proč je vlastně do­bo­jo­váno. No v pod­statě jde o to, že workshop je de facto soutěž, kdy po uzá­věrce na­stává hod­no­tící týden, během kte­rého může každý může jed­nomu dílu vy­já­d­řit své sym­pa­tie. A ten­to­krát tam­ta­da­dáá jsem dostal dvě no­mi­nace, což je oproti minulé nule docela dobrý pro­gres (vítez dostal ten­to­krát 9 no­mi­nací, takže ani nic ne­za­os­tá­vám).

Je ne­u­vě­ři­telné kolik keců nepíšu kolem uve­dení jediné po­vídky. (No nic, asi jsem gra­fo­man.) Ale ještě jsem neřekl o čem vlastně Neděle tři­nác­tého je. Tohle bude nej­lépe de­mon­stro­vat první od­sta­vec textu:

Peo za­kaš­lal. Ležel vedle mě na široké po­steli ve svém malém pokoji. Oba dva jsme byli nazí a měli jsme na zádech ně­ko­lik čer­s­tvých te­to­vání. Peo svoje roz­bo­la­vělé a roz­lá­mané tělo skryl pod sla­bouč­kou při­krýv­kou a na mě zbyl jen ne­pa­trný růžek. V hlavě mi pul­so­valo trio kva­sarů a odí­ralo se ze­vnitř o lebku. Ležel jsem na břiše, pomalu ote­ví­ral oči, ob­je­vo­val ne­pří­jemný a roz­mlžený svět za víčky a přitom se snažil za­sta­vit zvony, které mi roz­dí­raly mozko­vou tkáň.

To je vy­lo­ženě hezká vý­chozí si­tu­ace :) – pro­bu­dit se po oči­vidně dost divoké party s do­ko­na­lým oknem. Přeju heké čtení…

dnešní strip (669.124) se zcela vý­ji­mečně hodí k tématu.

Tady někde bych asi pře­ru­šil dnešní přival slov a ještě jednou se omlu­vil za před­před­vče­rejší vý­pa­dek k47čky.

PS: ta velká věc minule zmi­ňo­vaná byla právě ta po­vídka…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz