k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Digitální ticho

30. 11. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak tohle je konec.


CC by-nc-nd (via)

Di­gi­tálně se dá dělat spousta věcí.

Di­gi­tálně můžu spáchat se­be­vraždu, tedy po sobě za­hla­dit všechny stopy, zničit všechny in­for­mace, které by mě nějak iden­ti­fi­ko­valy: všechny pro­fily, osobní účty, fa­ce­book, blog, dis­kuzní fóra. Di­gi­tálně můžu pro­vést čistku, kdy za sebou ne­spá­lím všechny mosty, jenom se zbavím his­to­rie. Zů­stane info, že jsem exis­to­val, ale všechny po­drob­nosti zmizí. Čistek jsem už pro­vedl ně­ko­lik: na­pří­klad jsem smazal všechno, co jsem kdy poslal na twit­ter a fa­ce­book. Dva­krát. Di­gi­tálně můžu zažít i exil, což je jenom nóbl jméno pro dlou­ho­do­bou of­fline nebo read-only exis­tenci.

Po­slední měsíc jsem byl právě v ta­ko­vémhle stavu di­gi­tál­ního ne­ži­vota.

A pak jsem si uvě­do­mil, že někam zmizel lis­to­pad a s ním i li­te­rární výzva Na­NoWriMo. Letos jsem chtěl napsat příběh o be­ze­jmen­ném hr­di­novi, který žije v do­ko­nalé samotě, celé měsíce ne­pro­mluví jediné slovo, vůbec s nikým ne­ko­mu­ni­kuje, žádné soc-nety, IM, mail. Na­prosto. Vůbec. Nic. V jednom oka­mžiku se roz­hodne všechno změnit a přijme za vlastní po­kři­vené ži­votní po­stoje a stane se z něj mon­strum, ne­za­sta­vi­telná síla, která chce za každou cenu vidět svět v pla­me­nech. Celé se to mělo jme­no­vat „Mon­strum“, ale napsal jsem jenom pár řádků. Příliš málo, na to abych něco z toho pu­b­li­ko­val.

Ale zato pu­b­li­kuji jinou věc, krát­kou po­vídku Dívka, která mi­lo­vala mraky, která mi na disku leží už delší dobu.

Nápad a pak i nutkání, že něco ta­ko­vého musím napsat, jsem dostal cestou na brá­chovu pro­moci, kdy si šel pro in­že­nýra. Ale v té době jsem měl jisto jenom v názvu a prv­ních dvou od­stav­cích. Jenom mlhavé po­vě­domí. Zbytek pak přišel cestou v dal­ších týd­nech.

Pře­kva­pivě se Dívka, která mi­lo­vala mraky hodí k dneš­nímu tématu: konec a za­po­mnění.

K tématu se taky hodí Pa­ra­zit.


A pak všechno skončí a na k47čce za­vládne ne­ko­nečné di­gi­tální ticho.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz