k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Den poté

4. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na úvod bych dneska řek", že jsme včera psali ma­tu­ritní pí­semku z ma­te­ma­tiky. Docela faj­nová zá­le­ži­tost: 4 hodiny čis­tého času, 4 monstr-pří­klady, po­vo­lený jenom ta­bulky a kal­ku­lačky. Hned poté co jsem ode­vzdal, mi to při­pa­dalo jako zdr­cu­jící úspěch, ale teď (s od­stu­pem jed­noho dne) to zas tak růžově ne­vi­dím. Přesto však můžu (při plném vědomí) pro­hlá­sit, že ma­tu­ritní pí­semka z matiky je li­mo­náda, přá­telé. Nebát se a nesrat stra­chy, že? Ve čtvr­tek mě čeká ma­tu­ritní slo­hovka a to bude tuplo­va­nej po­me­ran­čo­vej džus jemně ředěný mag­ne­sií (sa­mo­se­bou dobře vy­chla­zený). Bah, dal bych si.

Občas se stanem že úvod zabere vět­šinu zprávy. To bude asi i dnešní případ. Zvlášť, když vez­meme v úvahu, že úvod je vlastně hlavní zpráva a hlavní zpráva je ne­dů­le­žitá.

takže -> nový úvod­ník po­jme­no­vaný Svět je divnej a já nechci ztra­tit krok. To stojí za to tmínit už jen kvůli tomu názvu, který je zá­ro­veň mým mottem.

takže -> vy­čer­pal jsem veš­kerý svůj po­ten­ciál i hlu­diny har­d­disku a gra­fika končí, tedy ale­spoň tajné zásoby a zlaté žíly jsou prázdné, ale nikdy ne­ří­kej nikdy

takže -> na řadu při­chá­zejí obrazy (de facto po­dobné jako gra­fika, ale při tvorbě jsem ne­po­u­žil ani náznak fo­to­gra­fie. Všecno je umělé. Po­u­če­níchtiví nechť hle­dají po­u­čení zde). Prvním di­gi­tál­ním „ob­ra­zem“ je sa­motná Me­cha­nická víla. Kvůli tomu všemu jsem zavedl novou sekci pří­hodně na­zva­nou obrazy.

takže -> zjis­til jsem, že po vy­hle­dá­vání Ma­chi­nae supre­macy na se­znamu se K47čka ocitne na prvím místě což je po­vzbu­divé a nabádá mě to k roz­sáh­lej­šímu pro­storu vě­no­va­nému této kapele. Nožná příště.

Takže, kde je pointa? V kra­bici na okně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz