k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dějou se věci...

9. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stalo se ně­ko­lik věcí, který nic ne­vy­ře­šily… A pak na­jed­nou jsem začal číst mangu. Wow, to je rána, co? Dalo by se skoro říct: na starý kolena… celých dvacet hi­ber­nač­ních let jsem se dů­sledně vy­hý­bal ta­ko­vým těm kla­sic­kým su­per­hr­din­ským ko­mik­sům a bral jsem jenom za­jí­ma­vosti, spe­ci­a­lity, po­div­nosti, de­vi­ace a hnusy a teď tohle. Pravda je taková, že to do člo­věka padá po stov­kách strá­nek. Hlavní podíl na mé nákaze mají stránky manga česky, které tyhle věci pře­klá­dají a za­slouží si obdiv (nejlíp to vy­stihne, že už pře­lo­žili téměř 44 tisíc strá­nek mangy a všechno lze od nich stáh­nout). Jen tak dál.

Další ve­le­dů­le­žitá no­vinka dneška je do­kon­čení dru­hého dílu po­vídky Světlo v zádech s podti­tu­lem Kuřáci opia. Druhý díl je po­ně­kud delší než první, ale to je k dobru věci. Kuřáci opia sle­dují další dva dny života de­tek­tiva Her­t­zmanna a vy­šet­řo­vání ně­ko­lika sta­rých zlo­činů. Za­tímco první díl (Deset minut spánku) se­zna­mo­val s hlav­ními po­sta­vami a jejich sta­rými hříchy a ro­ze­hrává první tahy dlouhé ša­chové partie, druhý po­kra­čuje ve hře. Her­t­zmann po­kra­čuje ve své ne­jisté cestě a pomalu začíná zuřit, vy­šet­řo­vání me­zi­tím stojí. Šílený de­tek­tiv se do­stane do po­chyb­ného pod­niku jménem Opiové doupě (proto ten podti­tul Kuřáci opia), setká se s dal­šími lidmi, si­tu­aci zkom­pli­kuje ně­ko­lik te­le­fo­nátů, Her­t­zmann je pro­ná­sle­do­ván stra­chem a roz­hodne se vše oka­mžitě ukon­čit ris­kant­ním tahem a dát si schůzku s vlast­ním osudem se zbraní v ruce. Si­tu­aci změní vý­střel upro­střed noci…

Celý příběh dru­hého Světla v zádech se točí kolem de­tek­tiva Her­t­zmanna, Opi­o­vého dou­pěte a dé­mo­nic­kých bratrů Ka­ra­ma­zo­vých.

Teď jsem zve­řej­nil díl druhý, ale během po­sled­ních dnů jsem dostal pár nápadů, které za­řa­dím do čtvr­tého nebo pátého dílu. Jak je vidno, na celé sérii se ne­u­stále pra­cuje…

Dneska se nebudu cukat a všechny navedu na aB, který se teď nese v duchu motta: Je třeba za­bí­jet. Spřá­dám teorie cha­o­tic­kého zla a en­t­ro­pismu a vy­klá­dám o činu. Je to jenom malé za­myš­lení, ale velká výzva.

A málem bych za­po­mněl: 669.106

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz