k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další...

16. 10. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte nad čím jsem dneska pře­mýš­lel? (To je jenom řeč­nická, pro­tože to stejně ne­mů­žete vědět, jinak by šlo o ně­ja­kou ne­bez­peč­nou pa­ra­psy­cho­lo­gii a te­le­pa­tii a od ní se držte radši dál, děti.) Hlavou mi pro­běhlo stádo muflonů a hned za nimi myš­lenka jak dlouho ještě k47čka vydrží. Toť otázka. Ale vzhle­dem k tomu, že už je tady s námi (vámi, nimi) už něco kolem 5 let (plus mínus) a já mám rád tra­dice, které jsem sám zavedl, tak před­po­klá­dám, že tak ještě pět deset roků se to s náma po­táhne. Pak se za­stře­lím nebo mě prostě sejmou, ale do té doby se mě ne­zba­víte.

No nic, mimo jiné jsem vy­tvo­řil tra­dici více-méně ne­pra­vi­del­ných stripů a tu ne­po­ru­ším ani kdyby mi koule rvali (dámy pro­mi­nou). Na řadu při­chází číslo 669.123, tedy prví ze stripů o Ge­o­me­try Wars, hře na­to­lik ná­vy­kové, že jsem jí musel smazat, abych uchrá­nil svoje du­ševní zdraví. Ale o ně­ko­lik týdnů poz­ději jsem jí zase na­in­sta­lo­val a prů­běžně se du­ševní rov­no­váhy opět zba­vuji.

Ale fes­ti­val po­div­ností je ne­za­sta­vi­telný a jede pořád dál. Vy­ta­huju ze šuplíku klo­bouk a z klo­bouku krá­líka, ten ex­plo­duje a výbuch vy­hladí po­lo­vinu pla­nety. „Stane se!“ po­kr­čím rameny a klidím se pryč. Vlastně ani nevím, co bych při­ho­dil dál, tak tam na­str­čím ob­vyklou dávku drog a po­div­ností jménem aB a slíbím, že na příště chys­tám něco vel­kého. Zů­staňte na příjmu!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz