k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další várka článků převážně o Scale

4. 4. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-sa (via)

Tak dneska to bude jeden stručný seznam hejtu na C# a čtyři články o Scale. Z nichž dva jdou dál za ty­pický formát jed­no­du­chého hacku nebo po­střehu, co je ve Scale možné a dalo ny se říct, že jsou skoro-až-zá­sadní. Jeden po­pi­suje způsob, jak do­sáh­nout tran­zi­ti­vity im­pli­cit­ních kon­verzí. Druhý srov­nává for ex­pres­sion ze Scaly s LINQ (Lan­gu­age In­te­gra­ted Query) z C#. Po­rov­ná­vat tyhle dvě tech­no­lo­gie se může na první pohled jevit jako jasný pře­šlap a spo­leh­livý způsob, jak si vy­sek­nout ostudu. Na jedné straně trochu vy­lep­šená smyčka a na druhé mocný LINQ. Zdání klame a obě zmí­něné tech­no­lo­gie jsou si velice po­dobné.

Tady to je všechno pěkně po­hro­madě, kdyby se někdo ptal:


Dneska mi na­ča­so­vání vyšlo téměř per­fektně, pro­tože před ně­ja­kou dobou byla vydána RC1 verze Scaly 2.9. Hlavní no­vin­kou v 2.9 jsou zbrusu nové pa­ra­lelní ko­lekce na kte­rých se hro­madné ope­race jako např. map nebo filter pro­vá­dějí pa­ra­lelně.


A jinak?

V po­slední době vy­tvá­řím pro­gra­mo­vací jazyk pro­vi­zorně ozna­čo­vaný Atrox.PHP.

Po vzoru Co­f­fe­e­ScriptuKa­f­feine, které se pře­klá­dají do Ja­vaScriptu, se Atrox bude pře­klá­dat do PHP. Je silně in­spi­ro­vaný Scalou, takže má za­tra­ceně struč­nou syn­taxi a je (resp. bude) velice ex­pre­sivní. Bude ob­sa­ho­vat traity, mixin com­posi­tion, pat­tern matching a mnoho dal­ších syn­tak­tic­kých cuk­r­lá­tek, které by měly pro­gra­má­to­rovi co nej­více uleh­čit život. Na­pří­klad dolary před jmény pro­měn­ných ne­bu­dou po­vinné, ope­rá­tory ->, ::\ budou na­hra­zeny tečkou, střed­níky ne­bu­dou po­vinné, spousta věcí se stane im­pli­cit­ními atd. atd. atd.

Více in­for­mací bude na-sto-pro­cent ná­sle­do­vat.


PS1: Psát kód v jazyku, který zatím ne­e­xis­tuje, je docela zvláštní.

PS2: A taky jsem zase začal psát ve Vimu. Jde to se mnou z kopce. Už místo Ctrl-S po­u­ží­vám :w.

PS3: Jedno pro­roc­tví na závěr úplně zdarma spe­ci­álně pro pro­gra­má­tor­ské pu­b­li­kum: za­pa­ma­tujte si slovo monáda v bu­douc­nosti o nich ještě usly­šíme. Bude to sou­část ne­vy­hnu­telné re­a­lity, stejně jako zno­vu­ob­je­vení funk­ci­o­nál­ního pro­gra­mo­vání. A ne­pů­jde o pouhou módní vlnu, ale ne­zbyt­nost k pře­žití v silně pa­ra­lel­ním světě.

PS4: Zase jsem trochu dělal na Wy­hle­da­waci, kon­krétně na au­to­ma­ticky ge­ne­ro­va­nému se­znamu se­ri­álů, který mo­men­tálně ob­sa­huje 1350 se­ri­álů a 50600 epizod.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz