k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další Terminalita

7. 3. 2010 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stručně: je tady čtvrtá Te­mi­na­lita s podti­tu­lem David Baran & Petr Ba­la­bán. Zase se line starým známým cha­o­tic­kým tempem, ale do pi­to­resk­ního ko­lo­toče se ne­po­zo­ro­vaně do­stá­vají (staro)noví lidé, nové věci, nové sku­teč­nosti. Party po­kra­čuje.

Při­zná­vám, že způsob vy­prá­vění je po­ně­kud pře­vrá­cený. Na po­vrchu leží zdán­livě všední příběh o třech (teď už vlastně jenom dvou) stu­den­tech. Ten „sku­tečný“ a zá­sadní děj se ode­hrává někde jinde, na jiných mís­tech, není přímo zmíněn ani po­řádně vy­svět­len, je do­slova za­ko­pán v textu, skrytý v jed­not­li­vých vrst­vách vy­prá­vění a hlavní hr­di­nové do něj jenom po­ma­ličku na­hlíží. Dě­jo­vých linek, které se vzá­jemně pro­plé­tají a ovliv­ňují, je při­bližně šest. To jenom, aby bylo jasno.

Po­dobně jako David Lynch na­bí­zel deset klíčů k roz­luš­tění svého filmu Mul­holland Drive, také na­bídnu po­stupně ně­ko­lik vo­dí­tek/otázek k Ter­mi­na­litě.

Takže první vo­dítko: Kdo všechno sle­duje Pea a Adama K.?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz