k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další (půlka) povídky

21. 10. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minule jsem na k47čku hodil novou po­vídku. Všechny sple­ti­tosti jejího vzniku a pozice ve vět­ších pří­bě­ho­vých cel­cích se můžete do­zvě­dět přímo na místě činu. Přesto nejde o uza­vře­nou ka­pi­tola. Zase se mi stalo to, co už ně­ko­li­krát před­tím: pár od­stavců pře­teklo přes konec po­vídky a po­stupně z nich vzniklo pl­no­hod­notné po­kra­čo­vání.

A pro­tože bylo docela dlouhé, dlouhé texty se na mo­ni­toru čtou špatně a ko­rekce jsou zrádná věc (ob­vykle pro­bí­hají v ně­ko­lika vlnách a každá z nich se aspoň trochu dotkne kaž­dého z od­stavců), roz­hodl jsem se to říz­nout na půl a jednu půlku pu­b­li­ko­vat teď a druhou v nej­bliž­ších dnech, nej­lépe zítra.

Ta dnešní půlka po­vídky se dost ne­vy­na­lé­zavě jme­nuje 2. února 2010 – večer a ná­sle­du­jící kousek bude ocej­cho­ván pří­vlast­kem noc. Takže asi tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz