k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další pětiletka na obzoru

14. 2. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pů­vodně jsem říkal: dvě stě pa­de­sát a dost, ale stejně mi to nedalo a vy­kro­čil jsem vstříc dal­šímu čtvrt-tisíci s písní na rtech a vy­ma­hači dluhů z ha­zard­ních her v patách.

„O čem to sakra mluví“, řekne si ten, kdo sem za­ví­tal prvně a mnoho z těch, kteří už za­po­mněli. Mluvím o stri­pech, fren­díci moji! Kdysi dávno jsem se zbláz­nil do této mi­ni­ma­lis­tické formy sdě­lení a vzá­pětí jsem vy­pro­du­ko­val a zve­řej­nil 382 stripů, ale po čísle dvě-stě-pa­de­sát, jsem řekl dost, nikdy více, sbohem a šá­te­ček.

Ale lhal jsem. Nikdy jsem se stripy ne­chtěl skon­čit. A záhy po té trestu­hodné lži jsem udělal první várku a hledal jsem vhodný oka­mžik, kdy bych mohl znova na­star­to­vat (téměř) ne­hy­noucí (možná) le­gen­dární sérii. Chtělo to něco za­tra­ceně vý­znam­ného, nějaké za­jí­mavé výročí, pře­lo­mové datum. Ten oka­mžik nastal přesně dnes 31 minut a 30 vteřin po půl­noci, kdy uni­xový čas dosáhl ku­la­tého čísla 1234567890.

A přesně 1234567890 vteřin od za­čátku po­čí­ta­čové éry začíná další pě­ti­letka stripů číslem 669.251, které není vůbec vtipné a už vůbec se nehodí k té dnešní slávě. No nic, co na­dě­láme.


PS#1: fel.log začal vy­chá­zet velice ne­pra­vi­delně. Tedy pře­stal vy­chá­zet vůbec.

PS#2: Uni­xový čas pře­teče v roce 2037 po kterém bude ná­sle­do­vat opět rok 1970, takže se při­pravte vrá­tíme se do se­dm­de­sá­tých let!

PS#3: Na rok 2012 je na­plá­no­váno ně­ko­lik konců světa: mayský konec ka­len­dáře, srážka s aste­ro­i­dem, slu­neční erupce, zje­vení lé­ta­jí­cího špage­to­vého mon­stra a ně­ko­lik dal­ších, takže se možná ani ne­do­čkáme.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz