k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čtyři zajímavé TED-talky

4. 6. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc (via)

Mám tu nějaká za­jí­mavá videa z ně­ko­lika roč­níků kon­fe­rence TED. Všechny spo­juje jedno téma: bu­douc­nost a veliké změny, které při­nese. Bu­douc­nosti se ne­mů­žeme vy­hnout, přijde, ať se nám to líbí nebo ne a nikdo neví, jaká vlastně bude. Můžeme ti­po­vat, můžeme od­ha­do­vat, ale jisté je jenom to, že se při­bli­žuje čím dál rych­leji.

Na úvod: What I'm worried about, what I'm ex­ci­ted about. Fu­tu­rista a tech­no­log Bill Joy mluví o nej­vět­ších hroz­bách a na­dě­jích pro lid­stvo, které při­nese rozvoj vědy a tech­no­lo­gií.

How tech­no­logy will trans­form us vy­ná­lezce a vi­zi­o­nář Ray Kur­zweil bar­vitě vy­svět­luje proč se nám po roce 2020 podaří plně roz­luš­tit funkci mozku re­verz­ním in­že­nýr­stvím a jak budou na­no­boti ovliv­ňo­vat naše vědomí. Tato před­náška je podle mě docela zá­sadní a na­zna­čuje ně­které rysy post-hu­ma­nismu. Ray Kur­zweil uka­zuje ne­u­stále se zrych­lu­jící tempo roz­voje tech­no­lo­gií. Tento umělý vývoj je vlastně při­ro­ze­ným po­kra­čo­vá­ním evo­luce – avšak mno­ho­ná­sobně zrych­lené a stále ak­ce­le­ru­jící.

Kur­zweil na­pří­klad uka­zuje, že lidská těla (a vlastně těla všech or­ga­nismů) nejsou ani zda­leka op­ti­mální. Uvedl pří­klad ro­bo­tic­kých čer­ve­ných kr­vi­nek, kdy stačí, aby na­hra­dily 10% krev­ních buněk a člověk vydrží 4 hodiny pod vodou bez na­dech­nutí nebo dokáže běžet olym­pij­ský sprint po dobu pat­nácti minut bez na­dech­nutí). Uměle vy­ro­bené ná­hražky bi­o­lo­gic­kých tkání by mohli být ti­síc­krát efek­tiv­nější. Jde o další stupeň evo­luce.

Fúze člo­věka s tech­no­lo­gií a úpravy nás samých se v tomto světle jeví jako ne­vy­hnu­telné. Jedině tak se budeme ne­u­stále vy­ví­jet a nemůže se vy­skyt­nout něco, co nás předčí, ne­mů­žeme uváz­nout v pasti tech­no­lo­gické sin­gu­la­rity. Kur­zweil tak před­jímá teorii o homo evo­lu­tis – novém druhu ho­mi­nidů, aniž by ji vlastně zmínil.

BTW: O tomhle, po­sthu­ma­nismu a dal­ších pří­buz­ných té­ma­tech, bych se někdy v bu­doucnu chtěl ro­ze­psat trochu víc.

Aubrey de Grey says we can avoid aging – Vý­zkum­ník Aubrey de Grey tvrdí, že stár­nutí je pouhá nemoc, kterou je možné léčit a prak­ticky tak do­sáh­nout ne­smr­tel­nosti. Za­jí­mavé jsou také mo­rální otázky, které toto tvr­zení roz­pou­tává.

A na­ko­nec jedno video lehce mimo dnešní fu­tu­ris­tické okýnko: La­wrence Lessig: Re-exa­mi­ning the remix.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz