k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co se stalo + trochu hudby + trochu stripů

16. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Asi jste si všimli, že se na pár dnů nahoře na strán­kách ocitl takový modrý pruh. Byla to věc, která by z k47čky dělala sou­část Google friend con­nect – ja­ké­hosi vir­tu­ál­ního soc-netu. Lidi se tam mohli při­hlá­sit a ozna­čit se jako „člen“ k47čky a pří­padně in­ter­a­go­vat se svými fren­díky na svých soc-netech a zvát je na k47čku nebo dělat další zby­teč­nosti.

Teprve, když jsem funkci GFC takhle popsal a měl to před sebou černé na bílém, došlo mi, že je to do­o­pravdy k ničemu. Modrý pruh se tu ne­o­hřál ani týden a letěl pryč. Možná příště.

Ale místo toho jsem na k47čku na­sa­dil něco smys­lu­pl­něj­šího: re­klamní banner. Můj cíl je jed­no­du­chý: za­pla­tit aspoň část hos­tingu, který mě stojí +-1400 korun. Když se to podaří aspoň z po­lo­viny podaří, budu slavit sedm dní a sedm nocí a vyberu sedm svých bratří a ty budou slavit se mnou. Nebo něco na ten způsob.

Na druhou stranu chci, aby re­klama co nejméně rušila. Proto jsem na­sa­dil jenom jeden malý uso­plený banner, který se navíc, když máte malé okno pro­hlí­žeče, skryje se pod obsah stránky.

Svůj první dolar vy­dě­laný za re­kla­mou oče­ká­vám někdy na jaře roku 20009.


A teď hu­dební okénko.

V po­slední době se k mým uším (opět) do­nesla sku­pina If These Trees Could Talk je­jichž Ma­la­bar Front je docela pěkná věc (až na ten konec, který by přece jenom mohli trochu vy­táh­nout).

Pak taky pro­sto­rem za­vib­ro­vala sku­pina The Ap­ple­seed Cast, která hraje po­ho­dový indie/post-rock. Nic zá­sad­ního, ale po­slou­chá se to dobře.

Na twit­ter jsem ne­dávno psal, že finský post-rock v podání par­tičky Magyar Posse, vůbec nezní špatně. Je to tak. Ale teď do­dá­vám, že se brzo opo­slou­chá. Jinak běžte na jejich stránky, jsou skoro ne­či­telné, ale dá se tam stáh­nout ně­ko­lik MP3.


O čem můžete říct, že jste to měli rádi, než se to stalo široce po­pu­lár­ním? A co na to říkají uži­va­telé twit­teru (before it was cool)?


A aby se ne­řeklo nasypu sem o sto pro­cent víc stripů než ob­vykle (669.263669.264). Taky mě na­padlo, že bych o stri­pech ko­nečně mohl pře­stat psát tyhle věčné veskrze zby­tečné úvody, zvlášť když se teď v no­vin­kách uka­zuje náhled.


Včera jsem dopsal Pa­ra­zita – jednu starší po­vídku. Nechám jí ještě uležet, pak pro­vedu ko­rekci a příště jí vrhnu online. Jde o dost temný a ne­jasný ma­te­riál, který různě sou­visí s Ne­chtěl jsem nic víc, než ně­ko­lik zkur­ve­nejch mo­mentů štěstí, což je shodou náhod po­slední věta Pa­ra­zita.


PS: Svět se zbláz­nil nebo za to snad může jaro. Počet od­bě­ra­telů free-form stripů fel.log stále stoupá. No tak plan­táž­níci, ruce nahoru, kdo má fel.log ve čtečce. Ať si udělám sčí­tání lidu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz