k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co je špatně se současným internetem

20. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Spal jsem 13 a půl hodiny, abych dohnal vše­chen na­hro­ma­děný de­fi­cit, ale to bylo dávno a teď je mi zase na chcípnutí (i když stal­king mi vždycky zvedne náladu).

Tak, ale teď k věci: s in­ter­ne­tem je něco špatně, vzni­kají služby, ser­very, stránky, por­tály a so­ci­ální sítě, které jsou úplně na nic. Vy víte o čem mluvím. Mo­nu­men­tál­ním způ­so­bem zby­teč­nosti se nad všemi ostat­ními vyjímá Fa­ce­book. Gran­di­ózní pomník zá­žit­ko­vého webu, který je však zcela bez obsahu. Tohle všechno jsem sepsal v novém úvod­níku jménem Tvorba, který je tak ne­u­vě­ři­telně dlouhý, že jsem uva­žo­val o roz­dě­lení. Ale úvod­ník part 1 a part 2 by bylo trochu moc i na mě. V úvod­níku Tvorba na­klá­dám s ta­ko­vými pojmy jako obsah a tvorba. Uva­žuji, co lidi chtějí a co ne­chtějí, ope­ruji s kon­zu­mo­va­tel­ností obsahu, zmi­ňuji kolik nám tech­nika ušetří času, ale kolik nám ho vezme. Tohle a další fůru věcí jsem se­sumí­ro­val v Tvorbě, která také sa­mo­zřejmě ob­sa­huje sto deset důvodů proč ne­ná­vi­dím Fa­ce­book a stručné vy­svět­lení proč blo­geři nemají duši. To je bod numero uno na dneš­ním pro­gramu.

Bod číslo dvě je zase trochu toho zlost­ného do­má­cího blo­go­vání, ten­to­krát s pří­chutí ar­che­o­lo­gic­kých nálezů, únavy a cel­kové mi­zé­rie.

A po­slední věcí jsou stripy. Vím, že je nikdo nemá rád. Vím, že mi píšete maily ve stylu: „hele kámo, už toho nech“. Vím, ale přesto vy­tr­vám.

Takže dneska dva kousky, za­pla­tíme a pů­jdeme. Ve stripu 669.230 je za­kó­do­ván stále pře­ží­va­jící strach z LHC a ná­sled­ného oka­mži­tého zániku světa. Další strip 669.231 je o ni­či­vém vlivu Fa­ce­booku, což se hodí k dneš­nímu tématu.

A to je všechno, ro­ze­jděte se do svých domovů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz