k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Co bych vám povídal, byli v přesile...

29. 4. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Teď něco pro­gra­muji v javě a pro­vedl jsem jeden ma­ličký ac­ces­si­bi­lity test (takové ne­slušné slovo) a ptám se: je láska k vý­vo­jo­vému pro­středí brána jako de­vi­ace? Ne­po­chy­buji, že je.

To něco co pro­gra­muji je webová apli­kace, která nemá skoro nic spo­leč­ného s k47čku a vývoj v Javě mi -ve srov­nání s php- při­padá ne­srov­na­tel­něji po­ho­dl­nější a tak nějak cel­kově lepší. Ne­na­padá mě moc důvodů, proč je pro vývoj web-apli­kací (dneska se neříká stránka, ale apli­kace) tolik po­pu­lární php. V Javě EE s pomocí Struts je všechno na­prosto pa­rádní, jde to rychle, vede to člo­věka na MVC a cel­kově je to moc fajn. Otázka je jestli tyhle výhody ocení mi­li­ony řa­do­vých špage­tářů, kteří by ovšem, v zájmu lid­stva, měli být co nej­rych­leji od­chy­táni a se­pa­ro­váni, aby ná­ho­dou ne­zplo­dili po­tom­stvo stejně pod­řad­ných pro­gra­má­torů. Stejně je to s ob­jek­to­vými da­ta­bá­zemi… ach jóóó…

Ale dneska nemám v úmyslu jenom říkat na čem dělám a jak se mi nelíbí všechno ostatní (i když jeden člověk na tom po­sta­vil svojí in­ter­ne­tově-blo­ger­skou ka­ri­éru) a taky hodím něco do placu. A dneska platí rov­nice něco = dva stripy. První dnešní je 669.150 ze staré várky. Jde zase o trochu jiný strip ve stej­ném slo­žení jako minule. A pak je tu no­vější než nej­no­vější (tedy s nej­větší prav­dě­po­dob­ností vyjde po­zítří přespříští měsíc) 669.187, který vznikl vý­hradně jako imu­nitní reakce na NIGGův ko­men­tář v shout­bo­ardu, kte­rému jsem při­pa­dal jako Harry Potter. Ve 669.187 je taky vele-známá osob­nost, kterou ovšem budou znát jenom ti, kteří už pře­četli (po­pří­padě viděli) ně­ja­kou tu mangu (po­pří­padě anime).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz