k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co by udělal Pierre Menard?

17. 3. 2015 (před 7 lety) — k47 (CC by)

Al­though it may seem like all hope is lost…

Takhle končil jeden paper, který se mi ne­dávno dostal do rukou a stejně se dá popsat místní si­tu­ace, hlavně co se týká mého zá­vazku po­stupně od­to­čit Ter­mi­na­litu a jednou pro vždy na ní za­po­me­nout. Stále to platí i když iluze do­chvil­nosti vydrží jenom, pokud budeme před­stí­rat, že se po­slední dva týdny z důvodu nějaké časové ano­má­lie vůbec ne­ko­naly. Nicméně desátý frag­ment je online. Vo­dít­kem jsou ten­to­krát věty: Ne­stalo se nic, co bych si pa­ma­to­val.Dva páry očí upřeně sle­do­valy naší tra­jek­to­rii nocí. (Druhá věta je spo­i­ler, takže byste ji za žád­ných okol­ností neměli číst.)

Když už tu jsem, musím si a všem ko­lemjdou­cím nalít čis­tého vína: Jak to po sobě čtu, musím při­znat, že mno­ha­vrst­vost po­vídky, kterou jsem už dříve na­zna­čo­val, není víc než pouhá lež. Z větší části jde jen o in­con­si­s­tent mad ram­b­ling, které nikam nevede a do kte­rého je místy vra­že­ných pár slov, které na­zna­čují mož­nost něco hlub­šího, ale ne­dá­vají nejmenší naději zjis­tit o co jde.

Ně­které pasáže jsou navíc na­prosto otřesné. Vý­sle­dek, který se do­stane na k47čku není nijak slavný, ale to není nic proti nej­vět­ším hrůzám, které skončí pře­psané a zů­stane po nich jen stopa v git re­po­zi­táři. Naději na dra­ma­tické vy­lep­šení jsem už dávno ztra­til a místo toho do po­zná­mek (které za­čí­nají být po­ně­kud ba­rokní a plné zby­teč­ných věcí) do­pi­suji zmínky o DNOTS, tedy toho, co mělo být po­kra­čo­vá­ním téhle za­tra­cené po­vídky.

I když – a to bych nej­spíš neměl říkat nahlas – dostal jsem nápad napsat Ter­mi­na­litu znovu. Ne pře­psat, ne opra­vit, ale vy­trh­nout z ní páteř osnovy, zbytek za­ho­dit, přidat ty na­zna­čené dějové linky a to co se stalo před a po tom a začít psát od nuly. Vý­sle­dek bude větší, lepší a hlavně lépe struk­tu­ro­vaný.

Zbývá jen doufat, že to ne­do­padne jako Bor­gesův Pierre Menard, který se snažil znovu napsat Dona Qui­jota a na­to­lik se po­no­řil do reálií Špa­něl­ska se­dm­nác­tého sto­letí a Cervan­te­sova života a tvorby, že Dona Qui­jota napsal slovo od slova stejně jako ori­gi­nál. (Pierre Menard mimo jiné zmíněn jako sku­tečný autor i v po­znám­kách 49 a 50 knihy House of Leaves.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz