k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

čistě-grafická-aktualizace

16. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska to bude čistě gra­fická ak­tu­a­li­zace, pro­tože pří­spěvky psa­ného textu (de­kó­do­vání: po­vídka) plá­nuji na­příště. Dneska se tu vy­kon­den­zují jenom nějaké pixely.

Tak zaprvé: ro­zu­míte opil­cům? Já taky ne. Oni si (když už mají v krvi nad­po­lo­viční vět­šinu al­ko­holu a pořád ještě ne­u­mřeli) mluví svojí vlastní řečí a má­lo­kdo je scho­pen tuto hatma­tilku, tuto ne­ob­vyklou šifru roz­luš­tit. Já jsem se o to po­ku­sil. Dva­a­dva­cet dní jsem ne­u­stále pil tvrdý al­ko­hol a tady jsou vý­sledky: Les­sons of drünkspeak. Ale dost srandy. Od jisté doby (když mě brácha a Martin H. táhli domů) piju míň než před dřív a nut­nost ko­exis­to­vat na stej­ném kon­ti­nentu s ně­ja­kým na­li­tým bu­ra­nem je tak na provaz. Pro něj sa­mo­zřejmě.

Další do sbírky cha­o­ticky ba­rev­ných pixelů bude strip číslo 660.113 o en­t­ro­pii mého pokoje, kde je až s po­di­vem, že tam do­ká­žou přežít určité ži­votní formy.

A na (skoro)konec něco velice spe­ci­ál­ního (yum-yum). Občas mívám nutkání sed­nout k nejme­no­va­nému-a-zcela-le­gálně-na­by­tému-gra­fic­kému-editor a něco vel­kého udělat. Vět­ši­nou mě to přejde, ve velkém počtu pří­padů z toho vyleze kra­vina, ale někdy se na vý­sle­dek dá i koukat. Třeba po­sledně nastal po­sledně jme­no­vaný případ a vylezl z toho En­dless war. Do jedné ruky jsem vzal jednu fotku z cvi­čení 371 a do druhé moje ob­lí­bené štětce a filtry a jal se re­du­ko­vat barvy, ztma­vo­vat, pálit, drásat a jinak de­gra­do­vat obraz. Vý­sled­kem je En­dless war: tři osa­mělí vojáci uvěz­nění v ne­ko­nečné válce. Stmívá se a oni se na­chá­zejí v ne­přá­tel­ské ob­lasti bez rá­di­o­vého kon­taktu, bez zásob a bez naděje. Jsou to jen další oběti ne­smysné války, která nikdy ne­za­čala a nikdy ne­skončí. Tolik En­dless war.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz