k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Chyby...

18. 4. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nějak se mi to tady po­mí­chalo a nahrál jsem ně­ja­kou me­zi­verzi strá­nek, která byla (po­cho­pi­telně) zmr­šená. Ale to nevadí…

Nový strip hned jako před­krm! Ano je to už číslo 669.89 (mj. vy­sky­tuje se na něm Helbi, huzzah!). Pomalu & jistě se blí­žíme stovce. Až jí do­sáh­neme, udělám anketu o to, který strip je nej­lepší.

Po­kra­čuji v sa­mo­mluvě: tady je druhý díl bez­du­ché, vul­gární a oplzlé :) po­vídky Sku­pi­nová sa­mo­mluva, ten­to­krát s podti­tu­lem al­ter­na­tivní verze. A je to pravda, sku­tečně se jedná o al­ter­na­tivu minule vy­puš­tě­ného prv­ního dílu. O co jde? Jako ob­vykle o nic.

Taky byl ob­no­ven po­stranní slou­pe­ček na první stránce (Werimu schá­zel, říkal, že je to takové to nej­lepší na k47čce, na co chci upo­zor­nit a Weriho ne­mů­žete ne­po­slech­nout :)).

A pár slov úplně na­ko­nec: Zase jsem nabral ně­ja­kou tu in­spi­raci pro třetí díl Světla v zádech, ale bo­hu­žel jsou to jenom kon­cepty a nápady. Bo­hu­žel budu muset pře­psat, to co mo­men­tálně mám. Taky si nová dějová linka ve trojce vyžádá nějaké úpravy a ko­rekce ve druhém díle. Chro­no­lo­gie je na­prosto zá­sadní a novou změnou časové osy by mohly vznik­nout nějaké ne­srov­na­losti, které je třeba za­hla­dit. Pro úpl­nost při­po­mí­nám, že na k47čce se je k dis­po­zici zatím první díl Světla v zádech

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz