k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cenzurovat Bary?

3. 2. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Si­tu­ace je stejná jako před­mi­nule.

Někdy do­stanu nápad na malou rych­lou po­vídku, kterou můžu bez pro­blémů napsat během dvou večerů. Řek­něme, že ten nápad do­stanu někdy upro­střed jedné zimy. Víte kdy tuhle rych­lovku sku­tečně do­kon­čím? Někdy během zimy ná­sle­du­jící. Už i le­dovce se po­hy­bují rych­leji než moje po­my­slná prózu-ge­ne­ru­jící tužka.

Jednou z ta­ko­vých dlouho od­klá­da­ných po­ví­dek je minule od­ha­lený Pro­test, nebo dnešní ne­šťastný exem­plář: Bar Cen­zura.

Bar Cen­zura je taková mo­mentka o jednom hy­po­te­tic­kém hi-tech baru. Po­pus­til jsem uzdu fan­ta­zii a v mysli vy­tvo­řil spe­ci­ální místo – mo­derní úkryt al­ko­ho­liků, od pod­lahy až po stře­chu na­pl­něný tech­ni­kou a Spe­ci­ál­ními Efekty. Žádná myš­lenka a žádný nápad nebyl dost šílený, aby se nedal re­a­li­zo­vat slovy. Ale přesto všechno, co jsem napsal, je už teď možné a reálné. K tomu, aby někdo Bar Cen­zura sku­tečně po­sta­vil a po­su­nul al­ko­ho­lis­mus na zcela novou úroveň – do světa 2.0, by sta­čilo jenom chtít a ne­ne­chat se brzdit ničím jiným než vlast­ními sny. A taky by po­tře­bo­val peníze. Hodně peněz. A práv­níky. Po­cho­pi­telně.

Ale tech­no­lo­gie už exis­tuje, jenom ji nikdo ne­zkom­bi­no­val tím správ­ným způ­so­bem. Nikoho ještě ne­na­padlo po­u­ží­vat au­to­nomní kvadro­kop­téry jako na­há­něče, pokrýt stěny od pod­lahy až po strop LCD panely jako di­gi­tál­ními zr­ca­dly po kte­rých teče re­a­lita, do dveří na­in­sta­lo­vat de­tek­tor kovů, hejna kamer a mi­k­ro­fonů, a do každé skle­nice za­bu­do­vat elek­tro­nický kompas, ak­ce­le­ro­metr, tep­lotní čidlo, RFID, ZigBee a dis­plej a ně­ko­lik LED diod pro opi­lecké hry a sig­na­li­zaci a všechno ko­ru­no­vat li­cenč­ním ujed­ná­ním tisk­nu­tým na to­a­letní papír.

Nikoho to ne­na­padlo. Zatím.

Ale je to jenom otázka času.

Bar Cen­zura je pohled do bu­douc­nosti. Frak­tální motiv při­lo­žen.


PS: Baru Cen­zura po­mohlo, že jsem byl na GUG me­etupu letmo (a zcela prav­divě) zmí­ně­ném v po­vídce Pořád utíkat, bylo vidět po­u­žití jed­no­du­ché tech­no­lo­gie, přesně v duchu Baru Cen­zura – měření tep­loty piva, které se hned po­sí­lalo na Twit­ter a tak po­dobně. I když vět­šinu věcí jsem měl v hlavě už dřív, ten meetup stvr­dil, že po­dobné ší­le­ství je možné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz