k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cenzura internetu

27. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V Aus­trá­lii do­stali bri­lantní nápad začít fil­tro­vat veš­kerý provoz na torren­tech. Není tohle ná­ho­dou přesně to, o čem jsem ne­dávno psal?

Nevím, jak vás, ale mě to sere. Chci in­ter­net svo­bodý, ne pro­fil­tro­vaný přes pa­de­sát zá­jmo­vých or­ga­ni­zací, které nám za­ká­žou vidět, to co se jim nelíbí. Fil­tro­vání ne­vhod­ného obsahu? Chce se mi blejt.

Jak se k tomu sta­víte vy? Nechte koment. Na­pište svůj názor. Za­čněte fla­me­ware. Řek­něte to lidem, řek­něte nahlas, že ne­sou­hla­síte. In­ter­ne­tový dohled (takové hezčí slovo pro cen­zuru) se nám už začíná vy­my­kat z rukou a může to do­pad­nout tak, že za nás někdo bude roz­ho­do­vat, co je pro nás dobré a co ne.

Z dis­kuze pod zmí­ně­ným člán­kem mě za­u­jalo toto:

Je hnus, co vše se v dneš­ním světě děje… Končí doba svo­bod­ného in­ter­netu, „fil­tro­vání ne­vhod­ného obsahu“ je jen zá­minka k za­ve­dení in­ter­ne­tové to­ta­lity…

od­po­vědí bylo toto:

Ono to není jenom na in­ter­netu. V re­ál­ném světě je uni­ver­zální zdů­vod­nění pro zákony ome­zu­jící svo­bodu te­ro­ris­mus.

Je na čase začít běžně po­u­ží­vat šif­ro­vání, pro­tože nikdo nemusí sle­do­vat mojí ne­to­vou ko­mu­ni­kaci. Mi­mo­cho­dem: četli jste Little Bro­ther? Jestli ne, tak si tu knihu stáh­něte, pro­tože Coryho slova o tom, jak tech­no­lo­gie dokáže změnit svo­bodný stát v to­ta­litu, kde je každý sle­do­ván, je za­tra­ceně pře­svěd­čivá a zá­ro­veň děsivá, pro­tože se to může dít už teď, po­třebné pro­středky už máme a jsme do­sta­tečně vy­dě­šení, abychom při­jali všechna ta ome­zení, která nás mají chrá­nit, ale ve sku­teč­nosti nás jenom táh­nout do děsivé pasti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz