k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Částečně potěšen, částečně zhnusen

14. 3. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Asi takhle: soubor s ro­ze­psa­nými články se pomalu blíží hra­nici 100kB pla­in­textu a to už je moc. Za­tra­ceně moc. A do toho ne­po­čí­tám po­vídky. To je ka­te­go­rie sama pro sebe. Proto se něco muselo stát.

Takže, abych ulevil ar­chi­vům, ote­vřel jsem sekci rych­lovky, kam budu házet po­vět­ši­nou to, co ze mě vy­lezlo v rámci SASPI rych­lo­vek (jedno téma, 24 hodin a ma­xi­málně 777 slov) nebo jiné krátké, ne­do­kon­čené nebo jinak mé­ně­cenné texty, které si přesto z ně­ja­kých důvodů ne­za­slouží, abych je sušil na disku. Kdo chce se­ri­ózní čtení, ať se rych­lov­kám raději vyhne a svoje zraky smě­řuje směrem na re­gu­lérní po­vídky.

Na za­čá­tek tam dám dvě opravdu mi­ni­a­turní rych­lovky z po­slední doby.

Dále mám na pro­gramu anon­co­vání úvahy/hejtu/bra­in­dumpu, který se vy­krys­ta­li­zo­val kolem prv­ních ka­pi­tol knihy S ele­gancí ježka. Jme­nuje se to Knihy, se­be­vraždy, apatie, činy, go­o­nové a další a za žád­ných okol­ností to nečtěte!

Kdyby vás za­jí­malo, jak vznikl ten prů­měrně non­sensický nadpis (vím, že ne­za­jímá, ale stej­nak to napíšu), tak se váže k mému one line bio na Twit­teru, které se zase váže na jeden komiks, který jsem četl a tento komiks se váže na… atd atd atd.

Taky jsem ob­je­vil Yahoo pipes, což je celkem faj­nová vě­cička, takové gra­fické pro­gra­mo­vání. Můžete snadno pra­co­vat s RSS­kami a jinými webo­vými zdroji dat a všechno si sdrá­to­vat, jak je libo. Tak třeba RSS pro kuřecí stripy přes pipes: žádný pro­blém

Na­ko­nec dva stripy. Kla­sika. Číslo 669.309 se te­ma­ticky váže k eko­no­mické krizi a číslo 669.310 je zase o slo­ži­tém světě li­cencí.

„A .(Za­slech­nuto na in­ter­ne­tech: "Dobrá sranda je v tom že čím je člověk starší, tím víc se mění jeho názor a ještě k tomu to líp chápe,“ napsal člověk, kte­rému je 14 let. V tomhle věku se ještě ani nedá po­va­žo­vat za pří­sluš­níka Homo sa­pi­ens, je v ně­ja­kém lar­vál­ním stadiu, něco jako proto-člověk.)" málem bych za­po­mněl: za­lo­žil jsem první post­mo­derní Quake live klan League of failed su­per­he­roes (clan­tag LoFsH). Všichni jsou vítáni.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz