k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Čas běží dál & nic se neděje...

13. 11. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Zase to nějak flákám a pe­ri­oda ak­tu­a­li­zací se pro­ta­huje. No je tady škola a ty ne­sku­tečně otravné úkoly a kon­t­rolní body se­mest­rál­ních prací…

Nicméně ne­dávno jsem dva­krát za sebou dohrál Half life 2: Epi­sode 2 a z této ne­sku­tečně krátké, ale jinak vý­tečné hry při­ná­ším bles­ko­vou až te­le­gra­fic­kou mi­k­ro­re­cenzi. Během dvou prů­letů hrou jsem se choval jako správný ja­pon­ský tu­rista a ne­u­stále fotil. Do­hro­mady jsem na­tí­pal víc jak 500 scre­en­shotů, ze kte­rých jsem asi dvě stovky vybral a při­lo­žil je k článku. Ještě tam nejsou všechny, pro­tože ke kaž­dému napsat nějaký vý­stižný ti­tu­lek je docela nad­lid­ský úkol, ale v brzké době všechno na­pra­vím.

HL2:EP2 je fan­tas­tická hra, ale daleko víc času jsem strá­vil u jiné, mnohem jed­no­dušší a ná­vy­ko­vější hry. A právě o ná­sled­cích všeho toho hraní je strip 669.128.

Na­ko­nec si nechám špínu a svrab. Do věci, které říkám an­ti­Blog jsem napsal fůru nových věcí, které by neměl číst nikdo, kdo si chce ještě ně­ja­kou dobu ucho­vat zdravý rozum.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz