k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Buffer overflow

21. 6. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak vás tu vítám na pra­vi­del­ném te­ra­pe­u­tic­kém sezení ano­nym­ních al­ko­ho­liků, se­xu­ál­ních de­vi­antů, ne­ú­spěš­ných se­be­vrahů, pro­gra­má­torů a po­dobné se­branky…

Víte, já na něčem dělám a tady je důkaz. Na tom ob­rázku toho moc není vidět, pro­tože jsem to fotil svým ne­kva­lit­ním fo­ťá­kem na mobilu, ale věřte mi, že v té pi­xe­lové mlze je toho za­tra­ceně moc a ta roz­mlžená čá­ra­nice je ve sku­teč­nosti da­ta­bá­zový model mojí über-web-dva-tečka-něco-apli­kace. No uvi­díme, co se toho vy­líhne, ale zatím mě to celkem baví.

V sou­vis­losti s tím výše zmí­ně­ným ho­ro­rem jsem na něco na­ra­zil. Nechci to říct, ale musím. Tak se držte nebo si za­cpěte uši: MySQL je sračka! Ať se na mě na­hr­nou všichni fa­na­tici, ohá­ně­jíc se slovy jako svo­boda a open source, ale já říkám, že MySQL je ne­do­mr­lej hnus. Tak třeba MyISAM ne­pod­po­ruje cizí klíče. Opa­kuji: žádné cizí klíče. To si pak da­to­vou in­te­gritu můžeme tahat z paty, žejo? Má sice full­text, ale zase ne­pro­vo­zuje trans­akce. Tyhle věci má InnoDB, ale ta zase nemá full­text. Navíc cel­kově chybí con­stra­int CHECK, tri­g­gery ne­mo­hou kloudně zrušit „svojí“ akci. Paráda, co? A tohle je ten zá­zračný open-source da­ta­bá­zový stroj? No to teda potěš koště.

Tfuj. Pro­miňte, ale musel jsem si od­pliv­nout tuhle hořkou slinu.

Těšit nás může jenom, že teď, když MySQL bylo od­kou­peno Sunem, se to snad změní k lep­šímu.


Minule jsem vylil zvě­t­ralé víno a do­rov­nal sázky na 180, ale há­dejte, kam me­zi­tím po­kro­čila velko-výroba stripů? 215. Vata je vata, takže dal­ších pět na stůl: 669.182 o ne­vy­hnu­telné sebe-de­strukci, 669.183 o tom, že trocha toho po­cti­vého násilí nikdy ne­uškodí, 669.184 o další etapě z Le­vá­kova ne­šťast­ného života, 669.185 o se­be­vraž­dách a 669.186 o de­tekci krásy.

Na­ko­nec ještě jedna věc. Velice do­po­ru­čuji wall­pa­pery od de­vi­anta vhm-alexe. Za­mlouvá se mi jeho ne­jasný styl spo­jený se sar­kas­tic­kou sym­bo­li­kou. Třeba takový BRING YOUR OWN BOMBS mi právě teď visí na ploše.

A to je všechno. Můžete mlátit do stolu a do­ža­do­vat se pří­davku, ale to až příště…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz