k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bratři moji #2

29. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé, zase jsem se pustil na šikmou plochu ka­za­tel­ství. Minule jsem kri­ti­zo­val jeden z pra­po­div­ných zákonů, který by mohl od zá­kladů změnit in­ter­net. Na­štěstí ne­pro­šel, ale jsou tu jiné po­dobně de­struk­tivní nápady, kte­rými se musíme za­bý­vat (a pak taky tadytady).

Ve svém dneš­ním kázání na­zva­ném Bratři moji, sestry moje, musíme vy­tr­vat pro­mlou­vám jednak o soudu s pro­vo­zo­va­teli Pirate Bay, ale hlavně o tom co se stalo po­sléze. Pro­tože dů­sledky jsou v tomhle pří­padě mnohem za­jí­ma­vější než sa­motný soud, který je jenom di­va­dýl­kem a po­ku­sem uvalit exem­plární trest. Vtipné na tom je (ať už jsou kluci z pi­rát­ské zátoky vinni nebo ne), že ten roz­su­dek byl roz­buš­kou, která do­nu­tila k činu všechny lidi, kteří už byli příliš na­sraní, než aby mohli jenom sedět a při­hlí­žet.

Ne­za­po­meňte, je to boj a my musíme vy­tr­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz