k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bratři moji #1

26. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jsem pirát. Pirát ve smyslu ino­vá­tor, který chce vy­u­ží­vat nové tech­no­lo­gie, ale starý svět se mu v tom snaží za­brá­nit. Tech­no­lo­gie jako bit­Torrent a P2P sítě – nej­moc­nější ná­stroj dis­tri­buce in­for­mací co v sou­čas­nosti máme. Zá­ro­veň ctím au­tor­ská práva, ale chtěl bych je pře­bu­do­vat a znovu dostat do rov­no­váhy. Jsem pro změnu za­sta­ralé le­gisla­tivy, která se ne­do­káže vy­po­řá­dat se sou­čas­nými tech­nic­kými mož­nosti. Nechci, aby určité or­ga­ni­zace do­stá­vali pra­vo­moci, aby ochrá­nily svá práva, všechny nás při tom po­va­žo­vali za vinné a mohli přitom lézt do práv našich. A když říkám našich, myslím nás všech. Jsem pro sou­čas­nou anar­chii na in­ter­netu. Síť je ne­kon­t­ro­lo­vaná di­vo­čina a to je právě na něm to krásné. Roz­hodně nechci, aby někdo za mě roz­ho­do­val, co je pro mě škod­livé a co ne. Mám v hlavě mozek a dokážu si to roz­hod­nout sám.

Je to slo­žité.

A právě proto jsem se pustil do hlu­bo­kých vod jímavé ré­to­riky s člán­kem Bratři moji, setry moje, si­tu­ace je den ode dne horší, který se hlavně točí kolem le­gisla­tivní změny ve Fran­cii, která by umož­ňo­vala ur­či­tým sou­kro­mým or­ga­ni­za­cím bez pří­tom­nosti soudu od­po­jo­val uži­va­tele od in­ter­netu. Ten zákon byl tak straš­livý, že na­ko­nec ne­pro­šel, ale, bratři moji, musíme být stále na pozoru.


PS: Ne­dávno byla za­lo­žena Česká pi­rát­ská strana přesně za tímto účelem a já jí pod­po­ruji všemi deseti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz