k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bradburyho rady, detektivky & realizace, že už je rok 2013

23. 1. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Ray Brad­bury říkal, že každý za­čí­na­jící spi­so­va­tel by měl napsat jednu po­vídku týdně a ne­u­ží­rat se, že zatím ne­do­sa­huje vysně­ných kvalit nebo nemá za­mýš­lené umě­lecké vy­znění (přesně v duchu této rady), pro­tože když v této rutině vytrvá jeden rok, tak se v psaní zlepší na­to­lik, že to bude za něco stát.

Jeho radou se ne­ří­dím.

In­ter­ne­tem koluje výzva pře­číst týdně jednu celou knihu. To není ani zda­leka ne­možné, stačí pře­číst pár de­sí­tek strá­nek denně a mít vnitřní dis­ci­plínu to do­dr­žet jako u Brad­buryho ma­ra­tonu jedna-po­vídka-za-sedm-dnů.

O tohle se taky ne­sna­žím.

Místo toho jsem si vy­ty­čil ně­ko­lik sou­kro­mých cílů: každý týden pře­číst jeden paper z oboru pro­gra­mo­vání a com­pu­ter science, každý den pře­číst aspoň 40 strá­nek nějaké knihy a psát víc než minulý rok. To všechno s po­znám­kou „pokud možno“ na­psa­nou velice malým písmem. Budu se o to snažit, ale když se to ne­po­vede, nic se neděje, jedeme dál.

V tomto roce (taky cítíte, že je to zvláštní období roku, kdy příští rok je ten sou­časný?) jsem už dočetl Vzkří­šení od Tolstoje, v bu­f­feru mám pár dal­ších knih, pře­četl jsem tři papery, čtu další dva a napsal jsem po­vídku Dům na okraji dějin.

To není zas tak špatné skóre prv­ních dva­ceti tří dnů.

Dům na okraji dějin jsem napsal pro SASPI workshop (pro­boha, to už je tolik let, co jsem se tam po­hy­bo­val pra­vi­delně a žil tou ko­mu­ni­tou) na téma de­tek­tivka se za­dá­ním, které bylo do­sta­tečně volné a zá­ro­veň do­sta­tečně po­divné, abych mohl napsat lehce fu­tu­ris­tický de­tek­tivní příběh, do kte­rého se vešly (a celkem ro­zumně za­padly) všechny motivy, které se mi honily hlavou: bar­voslepý de­tek­tiv, ne­vi­di­telný muž, au­to­ma­ti­zace po­li­cie a zrych­lo­vání his­to­rie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz