k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bez inspirace

2. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ani ťuk. Vůbec nic. Po­da­řilo se mi vy­ge­ne­ro­vat nějaká další slova minule zmí­něné po­vídky, ale není to ono, není to ono. Jako kdy­bych místo tvůr­čího pro­cesu mlátil klac­kem do prázd­ného sudu. Divné při­rov­nání… vidíte, už i opisy ge­ne­ruji nějak po­divně.

Ale když se od­vrá­tíme od té mi­zé­rie prózy, je tu spousta svět­lých strá­nek bytí. Tak předně jsem vy­lep­šil svůj bi­zarní wy­hle­da­wacz o mož­nost dáv­ko­vého vy­hle­dá­vání, což zna­mená, že místo jed­noho výrazu teď můžete zadat celý seznam výrazů (dávku) a každý tento je vy­hle­dán zvlášť. Nebo můžete použít vno­řené dotazy, které všechno ještě víc usnad­ňují. Ale to si už vy­zkou­šejte sami.

Teď už jenom stačí napsat skript, který bude vy­ta­ho­vat ze sé­man­tic­kých en­cy­klo­pe­dií (třeba z Fre­e­base) názvy alb daných kapel a ty pak dáv­kově sta­ho­vat pomocí wy­hle­da­wa­cze (plus něco na pro­lo­mení CAP­T­CHA) a máme tu masový au­to­ma­ti­zo­vaný down­lo­a­der. Krásná vize, což?

Další ne­zpo­chyb­ni­tel­nou jistou je strip. Dneska na­de­šel čas na po­slední 669-strip jak ho známe. Strip je ocej­cho­ván no­me­rem 669.226 a je o jedné zcela zá­sadní ži­votní pravdě. Čtete nebo ne (záleží hlavně tady vlevo na vás).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz