k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Avatar v deseti slovech, seriály, dopisy čtenářů a další drobnosti

31. 12. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

O me­ga­lo­man­ském filmu Avatar se zmíním jenom te­le­gra­ficky: líbil se mi úplně cizí svět, který má jinou at­mo­sféru, jinou gra­vi­taci, jinou a značně pře­di­men­zo­va­nou flóru a faunu (která má navíc vět­ši­nou o 2 kon­če­tiny víc, než by se slu­šelo).

Všechno je fajn, ale proč jsou mod­ráci zrovna hu­ma­no­idi. Před­stavte si, že se tamní život vy­ví­jeli mi­li­ardy let zcela od­dě­leně od toho po­zem­ského a to nej­lepší, co vy­pro­du­ko­val zdejší evo­luční proces, se velice podobá lidem – sice mají tři metry a jsou modří, ale pořád jsou to lidi – a to není žádná výhra. To ne­mohli na­ra­zit na le­vi­tu­jící koule slizu, které se do­ro­zu­mí­vají pomocí vib­rací? No nic. Taky měli štěstí, že na mod­rácké pla­netě našli ci­vi­li­zaci zrovna v tomhle stádiu vývoje. Jenom si vez­měte ty mi­li­ardy let, po které exis­tuje vesmír a kdy­koli během téhle ne­smírné doby se mohl vy­vi­nout in­te­li­gentní život. To že teď exis­tu­jeme my, ne­zna­mená, že tahle doba je pří­z­nivá pro in­te­li­gentní formy života. Když do­ra­zíte na ně­ja­kou cizí oby­va­tel­nou pla­netu, může být ta­mější život prav­dě­po­dobně ještě ve formě tri­lo­bitů nebo už mi­li­ardy let vy­hy­nulý. Na­ra­zit na ci­vi­li­zaci při­bližně na stejné úrovni, tomu se říká za­tra­cené štěstí. Ok, mod­ráci od­po­ví­dají pa­le­o­litu, ale přesto se to bere jako docela dobrá trefa, mnohem lepší než na­ra­zit na ce­dulku: „vy­mřeli jsme před dva­ceti mi­li­ony lety, pro­miňte.“

Dál: bul­do­zery ve­li­kosti pa­ne­láku velice po­tě­šily a vůbec všechna tech­nika je taková pěkná, ale zá­vě­rečný boj je jenom ko­me­die. Ne­u­stále jsem pře­mýš­lel, jak by pro­bí­hal sku­tečný kon­takt pa­le­o­li­tické spo­leč­nosti s ci­vi­li­zací, která usku­teč­nila me­zihvězdné lety. Došel jsem k názoru, že by se po­do­bal kon­taktu člo­věka a mra­vence.

Vi­zu­ály jsou ná­le­žitě epické, ale film na mě byl příliš dlouhý a jímavé scény nudily. Nej­lepší byl za­čá­tek, kdy jsem ne­vě­děl nic a na­jed­nou přede se mnou roz­pro­stí­rala celá ne­známá pla­neta. Bo­hu­žel tohle nad­šení vzalo za své a film se zvrhl na ne­sku­tečně efektní en­vi­ro­men­ta­lis­tic­kou po­hádku. Na­ko­nec se do­zvíme, že mod­ráci jsou něco jako bor­gové a jejich in­ter­net je spo­jený přes kořeny stromů. A budou ještě další dva díly.

Musím se při­znat, že jediné na co jsem v prů­běhu filmu sku­tečně myslel, bylo pra­vi­dlo 34 (na­štěstí se do­čkáme mod­rác­kého téměř-sexu, hej).

Fi­nální ver­dikt zní: ale jó + zkuste hledat někde tady.

++

Po­slední dobou sle­duji na You­tube seriál The Nanny (česky Chůva k po­hle­dání). Ori­gi­nální dabing je fan­tas­tický a české znění je také velice po­da­ření i když se v něm bo­hu­žel ztra­til fan­tas­tický an­g­lický pří­zvuk ně­kte­rých herců. Už jsem psal, že mám divnou úchylku na všechny druhy an­g­lic­kých ak­centů? Ne? Tak tady to máte.

Pozn: Nikdy se ne­dí­vejte na víc jak dvacet epizod li­bo­vol­ného se­ri­álu v kuse. Nikdy! Sežere vám to mozek.

++

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

++

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

++

Pro­běhla akce Nette@home (ne­do­stává se mi du­ševní ka­pa­cita na for­mu­lo­vání slo­ži­těj­ších vět, sorry).

++

A na konec strip číslo 669.304 s trochu letní te­ma­ti­kou a jako ob­vykle zcela bez humoru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz