k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ateistický speciál

10. 12. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V po­slední době se dějou divné věci: Já – oká­zalý bez­vě­rec – jsem pro­nikl do bible. Ví­ce­méně ná­ho­dou.

Abych věci uvedl na pravou míru: všechno začalo, když jsem se začal se­zna­mo­vat s pro­gra­mo­va­cím ja­zy­kem Go, který ne­dávno vzešel z dílen Googlu. Z Go mám takový zvláštně po­zi­tivní pocit. Na jednu stranu vím, že sedím u jazyka na po­dobné úrovni jako C, ale v hlavě mi nezní va­rovný hlas: Pozor, na každém rohu číhají poin­tery. Poin­tery jsou po­cho­pi­telně pří­tomny, ale ne­há­zejí klacky pod nohy. Při­padá mi skoro jako kdy­bych pro­gra­mo­val v ně­ja­kém skrip­to­va­cím jazyku (jako např. PHP nebo Ruby) Přesto jde o kom­pi­lo­vaný, typově a pa­mě­ťově bez­pečný zázrak s gar­bage collec­to­rem. Během prv­ního dne pro­gra­mo­vání jsem ne­za­žil jediný se­g­fault nebo po­dobně milé pře­kva­pení.

Go ale pře­kva­puje i dál a ob­sa­huje ně­ko­lik za­jí­ma­vých nápadů, na­pří­klad im­pli­citní ty­po­vání pro­měn­ných nebo ur­čo­vání vi­di­tel­nosti metod a pro­měn­ných podle toho, zdali je první pís­meno velké nebo malé + pod­pora pa­ra­lel­ního pro­gra­mo­vání. A navíc ta rych­lost! Všechno se kom­pi­luje rych­lostí blesku.

Myslím, že tvůrci do­sáhli svých cílů, které jsou zmí­něny i v této video-pre­zen­taci.

Z těchto námluv s ja­zy­kem Go vzešel twit­ter robot @kom­plet_bible, který za pomoci da­ta­báze Cou­chDB a malého shello­vého skriptu au­to­ma­ticky twit­tuje verše z bible. Ne­ptejte se mě proč zrovna tohle. Po­tře­bo­val jsem ně­ja­kou aspoň vzdá­leně uži­teč­nou apli­kaci, kterou bych v Go na­pro­gra­mo­val a první mi na mysl přišlo zrovna tohle. No, co už jsem měl horší nápady.

Na rozdíl od Stri­pbota, který je na­psaný v Javě/Groovy a po­u­žívá ně­ko­lik ex­ter­ních kniho­ven, je @kom­plet_bible bles­kový dro­be­ček, který ne­za­bírá skoro žádnou paměť.

Jinak Bible je jenom kopec sraček. Ne­stojí za to se jí za­bý­vat.

+++

Mi­mo­cho­dem, když mluvím o ab­senci víry a athe­ismu, do­po­ru­čuji shléd­nout tato videa Ri­charda Da­w­kinse a jeho ka­ma­rádů: The New Athe­ism, We Few, We Happy Few, We Band of Bro­thers, sérii Root of All EvilGood Re­a­sons for 'Be­lie­ving' in God. Velice cenný ma­te­riál, který pro­hlou­bil můj ate­is­mus a pře­svěd­čil mě, že ná­bo­žen­ství není jenom zby­tečné, ale i škod­livý a ne­bez­pečný pře­ži­tek, který je nutné zničit. Víra v boha je ve své pod­statě me­me­tický virus, men­tální nákaza, která se šíří pro­střed­nic­tvím slov.

A když už budete v ráži, po­dí­vejte se na po­slední stand-up vy­stou­pení komika Eddiho Iz­zarda Stripped, kde o ná­bo­žen­ství taky mluví velice mile. Stručně všechno shrnul takto: If there is a God, his plan is very si­mi­lar to so­me­one not having a plan.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz