k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Arytmičtí kazatelé

26. 6. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Začal jsem kázat! Co? Dě­lejte jakoby nic. Hlavně za­cho­vat klid!

Před­chozí od­sta­vec ne­mu­síte brát nijak vážně, ale pro klid duše ho ne­berte vůbec vážně, i když jeho smysl bude včas od­ha­len… Možná vás napadá, že místo nic-ne­ří­ka­jí­cího slov­ního smetí jsem mohl napsat nový úvod­ník. Taky jsem ho napsal. Jme­nuje se Ko­mu­ni­kační blok a jeho název je do­ko­nale vý­stižný. Je o ko­mu­ni­kaci a o jejím ne­do­sta­tek nebo ne­schop­nosti jí na­vá­zat, ale nedává žádné řešení ani návod jak z něj ven. Co s tím? Prostě shni­jeme v pekle! Bude to tak lepší. Ať žije en­t­ro­pie!

Vzpo­mí­náte si na za­čá­tek června, na kus po­ez­zie Ztich­lej svět? Jestli ano a jestli jste ho četli, tak tady mám ně­ko­lik slov o Ztichlém světě. Je tam uve­demo, jak to vzni­kalo a všechny in­spi­rační zdroje a tak po­dobně. Každé dílo má sple­ti­tou cestu vzniku a ně­které kusy mi v hlavě hníz­dily měsíce než se do­čkaly na­psání prv­ních řádků a další měsíce trvala re­a­li­zace a další čas jsem do­stá­val odvahu vůbec zve­řej­nit to kon­krétní dílo (někdy se to ne­po­vedlo vůbec). Tvorba je boj & když vám ne­při­náší po­ži­tek, spalte ji nebo sami sebe.

A co třeba ztich­lej strip? To je sice hezká věc, ale lepší je, když se v něm mluví. Číslo 669.102 z (dou­fejme) ne­ko­nečné série stripů 669 (bude žít se mnou) dává návod jak na­lo­žit s br­něn­ským Hlav­ním ná­dra­žím a vůbec není po­zi­tivní (jak jinak).

Taky jsem napsal nový zápis do an­ti­blogu (chvíli jsem po­chy­bo­val jestli to někdo čte, ale podle sta­tis­tik je to osmá nejčte­nější stránka na k47čce, takže asi někoho taková špína zajímá). Mohl bych se za to stydět, ale jsem en­t­ro­pista, takže na tom ne­sejde…

A abych ne­za­po­mněl, udělal jsem (sorry za to fádní sleso) jeden spe­ci­ální 669 strip. Jedná se o Li­nu­xový spe­ciál (s podti­tu­lem dvě pí). Jde o to, že li­nu­xo­vou ko­mu­ni­tou hýbe ně­ko­lik afér a dalo by se říci i kon­spi­rací a o tomhle je dvě pí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz