k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Antonín Dvořák (*1841), naposledy spatřen na Hlavním nádraží, stále uniká policejnímu pátrání

24. 3. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jenom te­le­gra­ficky: Minulý pátek se na praž­ském Hlav­ním ná­draží konal další kon­cert kla­sické hudby. Ten­to­krát se hrála Dvo­řá­kova sym­fo­nie Z nového světa. Pokud jste tam nebyli, ne­do­ve­dete si před­sta­vit, jak je skvělé najít na takhle ne­hos­tin­ném místě na­sklá­daný sym­fo­nický or­chestr Praž­ské kon­zer­va­toře.

Podle mého skvělý nápad, pro­tože přesně tohle vážná/kla­sická hudba po­tře­buje: vy­ma­nit se z pře­py­cho­vých kon­cert­ních sálů a dojít si za lidmi. Do­vo­lím si tvrdit, že se mezi po­slu­chači ná­draž­ního kon­certu našlo ně­ko­lik lidí, kteří o kla­sické hudbě neměli nejmenší ponětí a díky téhle akci se do­zvě­děli, že je celkem fajn.

Pro před­stavu dvě fotky z prv­ního kon­certu, který se konal někdy kolem vánoc + 4. věta sym­fo­nie Z nového světa (za­čá­tek je na­prosto epic) a její turbo verze.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz