k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Anomalocaris detrimentum reloaded

28. 3. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hej, hej, hej. Něco se stalo, něco málo: jaro se pořád cuká a ne a ne na to na nás vy­ba­lit, moje cho­roba se ko­nečně začala lepšit a, co si tak vzpo­mí­nám, měla úplně stejný průběh jako ta minulá, která mě po­tkala plus mínus přesně před rokem: ze za­čátku mi bylo fakt mi­zerně, tak jsem celý dny ležel a kurý­ro­val se, ve čtvr­tek jsem si při­pa­dal OK, tak jsem stejně jako minule šel do školy, ale to jsem neměl dělat. V pátek jsem byl zase lazar a až dneska se lepším. Pointa: není nic jako skoro-zdravý. Buď jsem v po­řádku nebo jsem marod. A když jsem marod, tak se sakra budu kurý­ro­vat. Teď jenom abych si tohle pře­četl přesně za rok znova.

Další věc: zase jsem zlehka za­tla­čil na klá­ves­nici a trochu jsem po­kro­čil s po­vídku, které říkám Ter­mi­na­lita a i když se to z názvu nemusí zdát, vůbec ne­patří mezi Aryt­mie. Série Mortys Aryt­mia je taky už nějaký ten pátek ro­ze­psaná a taky jsem v ní už dlouho dobu ne­po­stou­pil dál. Ale, a to je dů­le­žité, děje se s ní aspoň něco. (Ne)dávno jsem totiž na zá­kladě při­po­mí­nek pro­vedl (místy docela zá­sadní) ko­rekci po­vídky Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tum, aby byla aspoň trochu či­tel­nější.

AD je do­o­pravdy divný příběh, pra-po-divný, který se ani ná­ho­dou nemůže brát do­slovně. Všechno je tak ab­surdně pře­hnané, že to snad ani nejde brát vážně. AD je ší­le­nost, spon­tánní smršť slov, která se mi hnala hlavou, nejde tam vůbec o reálie, není to sci-fi (i když se tak jeví), není to pri­márně studie o vývoji tech­niky, ani žádná zkur­vená vize. Jde ve své pod­statě o vnitřní příběh – příběh o stra­chu & úz­kosti & hle­dání jistot jed­noho člo­věka, který se ztra­til v od­lid­ště­ném světe.

Tolik k AD.


A na­ko­nec možná přijde k dobru strip 669.259 o tom, jaké jsou sku­tečné plány Googlu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz