k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Absolut geek

7. 4. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám nové brýle! To je rána, co?

Moje minulé mi mohl Gordon Fre­e­man zá­vi­dět a ty sou­časné mi už on i po­lo­vina svě­to­vých emařů závidí :). Koupě kaž­dých nových brýlí se nese v duchu vi­zu­ální ██████████, kdy každé další jsou plas­to­vější, čer­nější, mnohem vý­raz­nější a cel­kově víc █████ než ty pře­de­šlé. A to mimo jiné zna­mená, že fotka ve stri­pech 669 je stará, špatná a ne­vy­ho­vu­jící. Je ji po­třeba ob­no­vit, ale je tady pro­blém. Stripy až do čísla 669.176 mám už hotové a pře­dě­lá­vat je roz­hodně nechci. Takže nová podoba bude až potom, co doberu stará čísla jako třeba 669.146 (o koních, dlu­zích a za­dlu­že­ných koních). No a to taky vy­svět­luje naší mi­nu­lou jarní záhadu.

Takže to jsme si takhle po ránu vy­svět­lili další ne­roz­luš­ti­tel­nou záhadu a teď je třeba po­kro­čit dál. Ale ještě než něco roz­jedu, víte, že jsem byl pře­devčí­rem sla­ňo­vat? Byla to docela sranda, kon­t­ro­lo­vaně padat z pátého patra, stejně jako ze stej­ného patra házet zá­cho­dové mísy. Kdo to nezná, ne­po­chopí. A právě o tom je taky dnešní druhý strip z nové várky: 669.177.

Ale pozor to ani v nejmen­ším není všechno. V po­slední době se stalo spoustu ma­lič­kých a drob­ných udá­lostí: změnil jsem kó­do­vání strá­nek na utf-8 (ještě si vzpo­mí­nám jak jsem kdysi dávno bo­les­tivě mi­gro­val z win­dowsác­kého win-1250 na iso-8859-2, ale teď to bylo díky ná­stroji iconv mnohem snazší), což má jenom ten důvod, že mě štvalo, když jsem si nechal ně­které stránky vypsat v kon­zoli pomocí cat nebo „less .(UN*Xová kon­zo­lová uti­lita, která neumí skoro nic, ale dělá to na­prosto vý­borně)“, tak se mi místo di­a­kri­tiky vy­pi­so­val jenom salát. Takže jsem kon­ver­to­val na me­zi­ná­rodní zna­ko­vou sadu, ve je za­hr­nuta i klin­gon­ská abe­ceda.

Taky jsem trochu za­pra­co­val na va­li­ditě a když myslím trochu, myslím opravdu v míře li­mitně se blí­žící nule a tak se tento bloat mo­nu­ment jen tro­šičku při­blí­žil stavu XHTML valid. Ale hlavní je, že to tak nějak fun­guje.

V ne­po­slední řadě (a to po­va­žuji za stě­žejní bod dneš­ního pro­gramu, takže nevím proč to strkám takhle dozadu) jsem zpro­voznil RSS kanál. Hurá! Od teď budou Ope­rá­toři, Fi­re­fo­xo­vá­to­rové a další mít vpravo v ad­res­ním řádku malou oran­žo­vou věc, která in­di­kuje, že je tady RSS kanál. Ale možná vás zajímá, jak se ge­ne­ruje na (v pod­statě) sta­tic­kém webu? Je to možné jenom díky zá­zraku XSLT trans­for­mace, která pře­vede re­gu­lérní no­vinky v XHTML na RSS 2.0 a jed­nomu velice malému skriptu.

A aby dneska nebylo po ále­jích málo na­b­lito, tak jsem taky trochu za­blo­go­val na téma holky a pří­běhy (číst v noci, pod pe­ři­nou a s na­bi­tým koltem v ruce pro případ nouze).

Ha! Za­jí­malo vás někdy, jak je vlastně k47čka velká? Mě to za­jí­malo hlavně, co se tex­tové in­for­mace týče a tak jsem to na­rychlo prub­nul a vyšlo mi zhruba 2.400.000 znaků což zna­mená velice při­bližně 1300 nor­mostran textu a to není vůbec málo!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz