k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

A to jsem vám chtěl říct: neodcházejte ještě!

1. 2. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pro­tože ozna­muji spuš­tění Stal­kra. Sice už ně­ja­kou dobu běží, ale až teď je to na hla­vič­ko­vém papíře s ra­zít­kem.

Stalkr je skla­diště odkazů na za­jí­mavé články o cen­zuře in­ter­netu, sou­kromí, bez­peč­nosti, svo­bodě a pi­rát­ství o všem, co se se sítí sítí děje v sou­čas­nosti. Nápad na stal­kra už jsem měl dlouho a pře­mýš­lel jsem, jak to re­a­li­zo­vat. Na­ko­nec to do­padlo jako roz­cest­ník po člán­cích a je­li­kož jsem muž jedné domény, celé to běží na stalkr.k47.cz

Kdyby někdo z pu­b­lika napsal, četl nebo viděl článek, který by za­pa­dal do vy­me­ze­ného te­ma­tic­kého okruhu, na­pište mi na mail (kaja47 (kyselá ryby) k47.cz) nebo jabber (kaja47 (uzenáč) jabbim.cz) nebo třeba sem, odkaz na něj rád umís­tím na stal­kra.

PS: A co říkáte na design? Docela hrůza, co? V mých před­sta­vách to vy­pa­dalo mnohem líp.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz