k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

A nyní se vracíme k pravidelnému vysílání...

13. 8. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by)

Pra­vi­del­ným vy­sí­lá­ním myslím sa­mo­zřejmě Ter­mi­na­litu, při­čemž slovem „pra­vi­delný“ po­cho­pi­telně ne­mys­lím jeho pů­vodní význam. Na k47čce čas plyne svým vlast­ním ne­vy­zpy­ta­tel­ným tempem. Kdysi jsem sli­bo­val jeden kus T týdně, ale tohle tempo se zvrhlo na pár kusů kaž­dých pár týdnů. Dneska je to těchto pět: T23: Ra­ko­vina, T24: Kaplan, T25: Anit, T26: Carl So­lo­monT27: (beze jména).

Kolem hlavní dvo­jice se za­čí­nají vy­no­řo­vat po­chybné po­stavy a cha­rak­tery a začíná je obe­pí­nat roz­sáhlá kon­spi­race, kterou stěží chápou, natož aby ji byli schopni za­sta­vit. Adam K. a Peo nejsou hy­ba­telé, ale pouzí po­zo­ro­va­telé, ne­na­chází se v epi­cen­tru, ale na okraji, jako po­známky pod čarou vět­ších a dů­le­ži­těj­ších pří­běhů. Vo­dítka jsou ná­sle­du­jící: T23: Cítím tady nějaké ne­ga­tivní vib­race, T24: Vy­ba­vil jsem si hlasy a hukot a žár a světlodalší party v ho­ří­cím domě, T25: Pro­bu­dil jsem se u Anit na pod­laze, T26: když se dějou všechny tyhle věci a T27: Všechno je sou­částí plánu.

(Malá po­známka: Ter­mi­na­litu jsem psal v rocích 2009 a 2010. Berte to jako omluvu.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz