k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

A Eulogy for #Occupy

14. 12. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Moc často tady jenom tak ne­od­ka­zuji na cizí články, ale tenhle si postě musíte pře­číst.

Quinn Norton v něm shr­nula celé hnutí Occupy od spon­tán­ních po­čátků v září 2011 až po sérií or­ga­ni­zo­va­ných po­li­cej­ních zátahů a vy­stě­ho­vání sta­no­vých měs­te­ček, které ná­silně celou ini­ci­a­tivu za­sta­vily. Její po­my­slná tečka za ně­ko­lika měsíci Occupy, které si pro­žila jako em­bed­ded jour­na­list, je velice silná a emo­tivní a v ur­či­tém ohledu má na to, aby se stala novou The wave speech.

A tohle všechno se stalo víc než před rokem. Když o tom pře­mýš­lím v hlavě mi zní vzdá­lená ozvěna slov: Good hea­vens, one day I'll be ou­trage­ously, una­po­lo­ge­ti­cally old, and I'll wonder where all the time went.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz