k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#99

7. 3. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé ne­bu­deme to zby­tečně pro­ta­ho­vat a pů­jdeme rovnou k věci: nový komix s Jimmy Di­xo­nem je na světě a jme­nuje se Sbohem, Jimmy. Jedná se o první díl série „krev na sněhu“ vy­prá­vě­jící o zimní misi Sar­govi party. Sbohem, Jimmy je delší a dal mi mnohem více práce. Čtěte, dí­vejte se, ko­chejte se, nechte se unášet gra­fic­kou fan­ta­zií. ( Mo­de­máři si ale chvíli po­čkají, do­hro­mady to má 750kB.)

A aby nebylo dixonů málo, v sobotu pro­běhlo další focení, které mi při­neslo do­sta­tek ma­te­ri­álu na jeden až dva další díly. A abyste uvě­řili, tady dávám pár fotek z pří­prav­ných prací: vzor­níky fotek, vzor­ník (há­dejte, kdo je ten po­hledný chla­pec upro­střed :-), další vzor­níkyná­kresy komixu.

Taky pro­běhla dost roz­sáhlá vnitřní úprava strá­nek, která zase trochu urychlí na­čí­tání a otevře dveře bu­dou­cím mo­di­fi­ka­cím, ale bo­hu­žel vzniklo také pár chyb. Všechny, které jsem našel, jsem od­stra­nil, ale je prav­dě­po­dobné, že mi něco ujelo. Kdy­byste našli ně­ja­kou ne­srov­na­lost, na­piště to na shout­bo­ard, do knihy nebo na mail.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz