k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#96

30. 1. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Vážení přá­telé právě při­chází Jimmy Dixon!

Na knize ná­vštěv jsem pro­ro­ko­val, že přijde zbrusu nový komix. A ten právě teď při­chází a jme­nuje se Štěstí Jimmy Dixona. Ne­jedná se už o zá­bavný kres­lený air­sof­tový komix, ale jde o po­měrně vážný vá­lečný komix, který vzni­kal z fo­to­gra­fií, které jsem poté ve Pho­to­shopu upra­vo­val, aby vznikl ten správný dojem. Všechny po­u­žité fotky jsme na­fo­tili někdy v létě s naší air­sof­to­vou jed­not­kou, takže v komixu vy­stu­puji i já. Schválně si tip­něte, koho hraju :). A aby toho nebylo málo, v pátek 28.1. jsme na­fo­tili další fotky na další komix, za­ne­dlouho uvi­díte, co z toho vyleze.

Ale kromě Jimmy Dixona se na k47čce stalo dal­ších pár věcí, které stojí za ozná­mení.

Honza, můj dvorní básník :) zaslal krás­nou a for­málně téměř do­ko­na­lou báseň jménem Báseň, která po­jed­nává o psaní básní plných citů, o psaní básní jako eu­fo­rii.

Dál budou ná­sle­do­vat jen tech­nická data: menu zvět­šeno; opra­vena chybka na IE; na hlavní stránku přidán shout­bo­ard, kde můžete rychle sdělit vlastní názor; na­bídky na cen­teru vpravo se můžou za­krý­vat nebo od­krý­vat po klik­nutí na plusko/mi­nusko.

PS. Honza mi zaslal další vý­tvory, které po­čkají na příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz